Akty prawne związane z pożyczaniem .  Dla Ciebie, jako klienta firm chwilówkowych najważniejsze dwie ustawy są podane jako pierwsze

 

Akty prawne związane z pożyczaniem

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Inne akty prawne związane z pożyczaniem

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim

Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających