Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy m. in kształtowanie polityki ochrony konsumentów.

Strona internetowa: https://www.uokik.gov.pl

Adres: 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – wersja scalona uwzględniająca zmiany (Dz.U. 2015 poz. 1634)

Wpis, który pomoże Wam w napisaniu zawiadomienia do UOKiK:

 W przygotowaniu

Czym jest naruszenie zbiorowych interesów konsumentów? Jak zgłosić skargę do UOKiK?

naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów mamy do czynienia wówczas, gdy bezprawna praktyka przedsiębiorcy dotyka pewnej grupy (np. klientów danego przedsiębiorcy) lub nieograniczonej liczby konsumentów zagrażając interesom każdego konsumenta będącego lub mogącego być potencjalnie kontrahentem przedsiębiorcy – to znaczy potencjalnie każdy może zostać przez nią poszkodowany.

Tak więc zbiorowych interesów konsumentów nie będzie naruszać na przykład  niejasne sformułowanie w konkretnej umowie pożyczkowej – są to sprawy indywidualne.

Natomiast z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów będziemy mieli do czynienia w przypadku stosowania w umowach pożyczkowych ze wszystkimi konsumentami wzorców zawierających niedozwolone postanowienia.

Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy.

Art. 24 ust. 2  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów podaje otwarty katalog praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W szczególności do czynienia z nimi mamy w przypadku następujących zachowań przedsiębiorcy:

  • naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
  • nieuczciwe praktyki rynkowe;
  • proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w zakresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Konsumenciktórzy chcą zgłosić do UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów mogące być podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, powinni złożyć je na piśmie pod adresem Urzędu. Zawiadomienie takie mozna takze zlozyc za posrednictwem platformy EPUAP.

Zgodnie z art. 63 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnegowszelkie wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinny być opatrzone danymi nadawcy oraz jego dokładnymi danymi teleadresowymi.

Zgłoszenia anonimowe nie będą przez Urząd rozpatrywane.