Pożyczka bez zdolności kredytowej to rodzaj finansowania, które jest dostępne dla osób nieposiadających wystarczającej zdolności kredytowej, by uzyskać tradycyjny kredyt bankowy. Tego typu pożyczki są zazwyczaj oferowane przez instytucje pozabankowe i charakteryzują się mniej restrykcyjnymi kryteriami przyznawania. To tyle, jeśli chodzi o teorię. Bo w obecnym stanie prawnym nie istnieje taki mechanizm, jak pożyczka bez zdolności konsumenta do zawarcia umowy takiej pożyczki. Nie wierz zatem w zapewnienia internetowych brokerów, którzy stawiają kolejną stronę internetową, na której znajdziesz linki do pożyczkodawców, którzy rzekomo udzielają takiej pożyczki bez zbadania zdolności kredytowej. Pamiętaj, że pożyczkodawca jest zobligowany do tego, aby zbadać Twoją zdolność kredytową przed zawarciem z Tobą umowy pożyczki. Pożyczki bez zaświadczeń, pożyczki z komornikiem, czy też pożyczki bez BIK – to tylko puste slogany, które mają zachęcić Cię do pozostawienia Twoich danych osobowych, które później mogą być wykorzystane – wbrew Twojej woli – w innych celach, jak wnioskowanie o pożyczkę

Różnice między pożyczką bez zdolności a kredytem dla osób ze zdolnością kredytową.

pożyczka bez zdolnościMożemy teoretyzować dalej. Pożyczki bez zdolności kredytowej powinny się różnić od tradycyjnych kredytów tym, że nie wymagałyby przeprowadzania szczegółowej analizy zdolności kredytowej potencjalnego klienta. W praktyce oznacza to, że osoba o negatywnej historii kredytowej lub niskim dochodzie mogłaby uzyskać takie wsparcie finansowe. Kredyty dla osób ze zdolnością kredytową to z kolei produkty bankowe, lub pozabankowe, które mogą być trudniejsze do uzyskania z powodu rygorystycznych wymogów stawianych przez instytucję kredytową, taką jak bank, lub firma pożyczkowa.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa odnosi się do zdolności do spłaty przyszłego zadłużenia, takiego jak pożyczka, lub kredyt bankowy, wraz z odsetkami i innymi kosztami. Przez ocenę zdolności kredytowej, kredytodawca ocenia, czy klient ma możliwość terminowej spłaty zobowiązania. Nikt, zwłaszcza banki, nie chce udzielać pożyczek osobom, które mogą mieć trudności z regularnym spłacaniem. Aby zminimalizować ryzyko niewywiązania się z płatności, banki sprawdzają zdolność i wiarygodność kredytową klienta.

Definicję zdolności kredytowej znajdziemy w ustawie o kredycie konsumenckim, a dokładniej w art. 5 pkt 16:

ocena zdolności kredytowej – ocena zdolności konsumenta do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie o kredyt konsumencki, dokonywana przez kredytodawcę

Jak uzyskać pożyczkę bez zdolności kredytowej?

Jak już wspomniałem wcześniej, uzyskanie takiej pożyczki – w świetle obowiązującego prawa – nie jest możliwe. Twarde prawo – ale prawo, jak rzecz stara rzymska paremia. I choćby klient żądał, aby bank zrezygnował z oceny jego zdolności kredytowej, to nie jest to możliwe. Artykuł 9 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim jest jasny i nie wymaga pokrętnych interpretacji (jak to czasem z prawem bywa):

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta.

Umowa pożyczki jest ważna – mimo braku zdolności kredytowej

Jak to się mówi – diabeł tkwi w szczegółach. W ustawie o kredycie konsumenckim wskazano na obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej konsumenta. Kredyt dla osób bez zdolności kredytowej teoretycznie może być dostępny dla chętnych osób. Art. 9 nie zakazuje udzielenia pożyczki bez zdolności kredytowej – pożyczka gotówkowa bez zdolności kredytowej, zawarta pomiędzy konsumentem a kredytodawcą jest ważna. Z art. 9 wynikają trzy najważniejsze okoliczności:

  1. Pozytywna ocena zdolności kredytowej nie obligowała pożyczkodawcę do zawarcia umowy z konsumentem.
  2. Negatywna ocena takiej zdolności nie zamykała konsumentowi drogi do zawarcia umowy kredytowej.
  3. Zawarta umowa pożyczki bez zdolności – mimo rażącego naruszenia zasad odpowiedzialnego udzielania pożyczek nie mogła być uznana za nieważną.

Zatem można podsumować dotychczasowe rozważania w ten sposób, że istnieją pożyczki ze zbadaniem zdolności kredytowej, której wynik okazał się negatywny, a nie istnieją pożyczki bez zdolności, gdyż pożyczkodawca nie mógł zaniechać zbadania zdolności kredytowej. Teoria oczywiście mówi jedno, a życie drugie. Firmy pozabankowe niekiedy w dość specyficzny sposób badały zdolność swoich konsumentów. Jeśli potencjalny klient sprawdzany był jedynie w Biurze Informacji Gospodarczej, gdzie nie było żadnych negatywnych wpisów, nie oznaczało to przecież automatycznie, że klient może podpisać kolejną umowę pożyczkową. Niekiedy raport BIK potencjalnego klienta wskazywał że łączna wysokość rat jest wyższa, niż jego wynagrodzenie. Firmy pożyczkowe „nie widziały” jednak tego raportu (nie chciały widzieć?) i udzielały pożyczek osobom, które mogły posiadać nawet i kilkanaście zobowiązań bankowych.

Oczywiście, w przypadku, gdy podmiot finansujący negatywnie ocenił wiarygodność płatniczą potencjalnego klienta powinno skutkować odmową udzielenia pożyczki. W odmiennym przypadku bowiem obowiązywanie art. 9 ustawy o kredycie konsumenckim byłoby pozbawione sensu. Ustawodawca nie przewidział jednak jakichkolwiek sankcji za udzielenie kredytu konsumentowi, który nie posiada zdolności. Kredytodawca, który udzieliłby takiej pożyczki, odpowiadałby jedynie za wykroczenie (art. 32 Kodeksu wykroczeń).

Pożyczki bez uwzględnienia wyniku weryfikacji zdolności kredytowej: czy są bezpieczne?

Nie masz zdolności kredytowej i szukasz kolejnej pożyczki? Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Są zdecydowanie lepsze sposoby na wyjście z długów. Napisz do mnie, pomogę Ci całkowicie bezpłatnie przeanalizować Twoją sytuację. Wystarczy, że klikniesz w przycisk poniżej i wyślesz do mnie wypełniony formularz.
Zgłoś się po pomoc w walce z długami

Oczywistym jest fakt, że udzielenie pożyczki bez zdolności kredytowej uwarunkowane jest złożeniem zgodnych oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy. Zatem konsument – co do zasady – powinien być świadomy konsekwencji zawarcia takiej pożyczki. Tak samo świadomy powinien być pożyczkodawca, bowiem udzielając takiej pożyczki, gdyż ryzykuje, że konsument nie zwróci w terminie pożyczonych pieniędzy.

Do maja 2023 roku (kiedy weszła w życie istotna nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim) udzielanie pożyczek bez zdolności kredytowej było na porządku dziennym. Niczym niezwykłym było udzielenie osobie, która zarabia co miesiąc kwotę 3500 zł, pożyczki przekraczającej jej zarobki i to nawet kilkukrotnie. Dodając do tego miesięczny termin płatności – otrzymujemy gotowy przepis na tragedią klienta, który postawiony pod ścianą… zaciągał kolejną pożyczkę w innej firmie, która dowolnie traktuje obowiązek kompleksowego zbadania zdolności kredytowej. Chwilówka bez zdolności kredytowej często kończy się w sądzie – nie znam nikogo, kto spłaciłby kilkanaście chwilówek, zarabiając najniższą krajowa.

Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim – koniec z pożyczkami bez zdolności

Ważną – w kontekście pożyczki bez weryfikacji zdolności kredytowej – była nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim dokonana ustawą z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Przywołana ustawa dodała do ustawy art. 9a ust. 1 ustawy, który zaczął obowiązywać 30 maja 2023 roku:

Instytucja pożyczkowa uzależnia udzielenie kredytu konsumenckiego od pozytywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Z przywołanego przepisu wynika, że instytucja pożyczkowa nie może udzielić pożyczki, jeśli przeprowadzona ocena zdolności kredytowej konsument okaże się negatywna – pożyczkodawca nie ma prawa udzielić finansowania wnioskującemu.

Czym jest instytucja pożyczkowa?

Znowu musimy posiłkować się brzmieniem ustawy o kredycie konsumenckim. W art. 5 pkt 16 opisano, czym jest instytucja pożyczkowa:

Instytucja pożyczkowa – kredytodawca inny niż:

a) bank

b)spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

c)podmiot, którego działalność polega na udzielaniu kredytów konsumenckich w postaci odroczenia zapłaty ceny lub wynagrodzenia na zakup oferowanych przez niego towarów i usług,

d)krajowa instytucja płatnicza, mała instytucja płatnicza, krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, unijna instytucja płatnicza lub unijna instytucja pieniądza elektronicznego

Jeśli wykluczymy powyższe podmioty, to pozostaną nam firmy, które udzielają pożyczek. Czyli takie podmioty, jak Feniko Finanse, Net Credit, czy też Alfa Kredyt.

Jak firmy pożyczkowe badają zdolność kredytową? Czy mogą w obecnym stanie prawnym udzielić pożyczki bez zdolności?

Prawo nie określa jednoznacznie, jakie wyniki oznaczają pozytywną lub negatywną ocenę zdolności kredytowej. W ustawie antylichwiarskiej nie znajdziemy także definicji „pozytywnej oceny zdolności kredytowej”. Z tego wynika, że to pożyczkodawca samodzielnie ustala kryteria, na podstawie których dokonuje oceny. Instytucja pożyczkowa ma za zadanie ocenić, czy kredytobiorca ma zdolność do spłaty zobowiązania, a więc czy posiada zdolność kredytową.

Prawo przewiduje sankcje za niewłaściwą ocenę zdolności kredytowej. Z tego powodu, instytucje pożyczkowe mają obowiązek dokładnego sprawdzenia i udokumentowania zdolności kredytowej, a następnie jej oceny na podstawie zgromadzonych danych. Ustawa nie określa jednak precyzyjnie, jak ta ocena powinna być przeprowadzona. Obecnie brak jest również konkretnych wytycznych dotyczących oceny kredytowej. Czy takie wytyczne mogą zostać wprowadzone? To możliwe, ale dopóki ich brak, każda instytucja musi opierać się na własnych procedurach, aby zminimalizować ryzyko związane z niewłaściwą weryfikacją zdolności kredytowej i potencjalnymi sankcjami. To oczywiście spore pole do nadużyć. Instytucja pożyczkowa może przecież zapierać się, że w jej ocenie konsument miał taką zdolność i dlatego udzieliła mu pożyczki – a rzeczywistość może być zgoła inna.

Pożyczka a zdolność

Warto pamiętać, że pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online to pułapka, która może jeszcze bardziej pogorszyć Twoją sytuację finansową.

Ustawa o kredycie konsumenckim stanowi, że ocena zdolności kredytowej powinna być przeprowadzana w oparciu o analizę danych dostarczanych przez zaufane źródła, które zajmują się gromadzeniem i przetwarzaniem niezbędnych informacji. W szczególności są to:

  • instytucje wymienione w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (art. 105 ust. 4),
  • biura informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Sankcje za udzielenie pożyczki bez zdolności

W przypadku, gdy firma pożyczkowa udzieliła konsumentowi kredytu konsumenckiego:

  • naruszając przepisy dotyczące pozytywnej oceny zdolności kredytowej, lub
  • kiedy z oświadczenia konsumenta oraz zebranych przez instytucję informacji wynikało, że w momencie zawarcia umowy konsument miał zaległości w spłacie innego zobowiązania pieniężnego przekraczające sześć miesięcy, a kredyt konsumencki nie był przeznaczony na spłatę tego zaległego zobowiązania, wówczas:
  1. przeniesienie wierzytelności wynikającej z tej umowy w drodze cesji jest nieważne;
  2. pożyczkodawca może dochodzić wierzytelności nad drodze sądowej dopiero wtedy, gdy niespłacone zobowiązanie istniejące przed udzieleniem kredytu wygaśnie lub gdy sąd stwierdzi, że zobowiązanie nie istnieje.

Pożyczka bez zdolności to nie jest najlepszy wybór

Mimo jasno sformułowanego zakazu udzielania pożyczek osobom bez zdolności kredytowej znajdą się firmy, które takiej pożyczki udzielą. Zazwyczaj są to małe, lokalne podmioty, które niekiedy działają poza prawem (póki klienci, zastraszeni windykacją, się nie skarżą, – nikt nie zgłosi firmy „krzak” do odpowiednich organów ochrony konsumentów, czy chociażby po prostu do prokuratury). Takie pożyczki często wiążą się z wysokimi kosztami, ukrytymi opłatami i bardzo krótkimi terminami spłaty, co może pogorszyć Twoją sytuację.

Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online nie istnieją, ponieważ żaden odpowiedzialny pożyczkodawca nie udzieli finansowania bez sprawdzenia zdolności kredytowej. Zadłużanie się bez odpowiednich możliwości spłaty prowadzi do poważnych problemów finansowych.

Pożyczka gotówkowa bez zdolności kredytowej może otworzyć niekiedy opcję jej skutecznego podważenia w sądzie. Wszystko jednak zależy od Twojej sytuacji. Chwilówka bez zdolności kredytowej to być może szybki sposób na uzyskanie gotówki w nagłych przypadkach – ale czy to rzeczywiste rozwiązanie Twoich problemów?

Pożyczka dla bardzo zadłużonych

Nie istnieje coś takiego jak pożyczka dla bardzo zadłużonych bez zdolności kredytowej, a poszukiwanie takich ofert często kończy się na oszustwach. Lepiej skonsultować się z doradcą finansowym, aby znaleźć realne i bardziej bezpieczne rozwiązania. Mityczne pożyczki konsolidacyjne bez zdolności kredytowej online są często używane przez oszustów jako wabik dla naiwnych. Jeśli posiadasz kilkanaście chwilówek to konsolidacja powinna być ostatnią opcją, którą rozważysz.

Oferowane pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej często są pułapką, która prowadzi do jeszcze większych problemów finansowych. Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności mogą wydawać się atrakcyjne, ale w rzeczywistości są nieosiągalne i ryzykowne.

Pożyczka bez zdolności kredytowej to nie jest rozwiązanie Twoich problemów – a gwóźdź do trumny, który jeszcze bardziej pogrąży Cię w problemach!

Napisz do mnie, jeśli uważasz, że nie dajesz rady spłacać na bieżąco Twoich zobowiązań. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli Ci uniknąć dalszych problemów! Kliknij w przycisk, który znajduje się poniżej i opisz w formularzu, jakie długi posiadasz. W przeciągu dwóch dni wrócę do Ciebie z odpowiedzią i razem zaczniemy walkę o redukcję Twoich zobowiązań.

ZACZNIJ WYCHODZIĆ Z DŁUGÓW