Rzecznik Finansowy – Twoja pomoc w sporze z instytucją rynku finansowego

Rzecznik FinansowyJeśli reklamacja złożona do instytucji finansowej nie przynosi oczekiwanego efektu, istnieje możliwość skierowania sprawy do Rzecznika Finansowego przez złożenie wniosku o postępowanie interwencyjne. Warto mieć na uwadze, że taki wniosek nie zatrzymuje biegu przedawnienia roszczenia.

Co dzieje się w trakcie takiego postępowania?

Po zarejestrowaniu wniosku, ekspert Rzecznika Finansowego analizuje zgromadzone informacje. Następnie Rzecznik kontaktuje się z daną instytucją finansową, wysyłając pismo z prośbą o odniesienie do  sprawy i dostarczenie niezbędnych dokumentów. Kopię tego pisma otrzymuje wnioskodawca.

Mimo że Rzecznik Finansowy nie posiada uprawnień do wydawania decyzji o charakterze wiążącym dla instytucji finansowej, przeprowadza analizę i przygotowuje argumentację mającą na celu zmianę stanowiska instytucji. Jeżeli to nie poskutkuje, przygotowane zostaje pismo podsumowujące, które dostarcza wnioskodawcy informacji i argumentów użytecznych w dalszym postępowaniu. Na tej podstawie można podjąć decyzję o dalszych krokach, takich jak zainicjowanie postępowania polubownego przez Rzecznika Finansowego czy też podjęcie kroków w kierunku postępowania sądowego. W tym kontekście również można liczyć na wsparcie i informacje od Rzecznika.

Kiedy jest możliwość złożenia wniosku o interwencję?

Działania ze strony Rzecznika Finansowego są możliwe tylko po tym, jak złożona reklamacja do instytucji finansowej nie przyniosła oczekiwanego efektu — została albo odrzucona, albo nie uwzględniono wszystkich roszczeń. Interwencję można także zainicjować, jeśli instytucja finansowa:

 • Nie odpowiedziała na reklamację w ustawowym terminie,
 • Nie wykonała obowiązków wynikających z uznanej reklamacji,
 • Nie spełniła innych wymagań ustawowych dotyczących procesu reklamacyjnego, jak na przykład brak informacji w umowie o procedurze reklamacyjnej czy nieudzielenie wymaganych wyjaśnień w odpowiedzi na reklamację.

Jak zainicjować postępowanie interwencyjne?

Najefektywniej jest użyć gotowego wzoru wniosku. Upewnij się, że dołączasz wszystkie dokumenty wymienione w tym wzorze. Jeśli wniosek jest składany przez upoważnioną osobę, konieczne jest również dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Wniosek musi być podpisany, zarówno w formie odręcznej, jak i elektronicznej. Elektroniczną wersję wniosku można przesłać na adres e-mail: [email protected].

Porady ekspertów

Masz wątpliwości co do stanowiska przedstawionego przez instytucję finansową? Nie zgadzasz się z jej decyzją albo jej nie rozumiesz? Być może czujesz, że zostałeś przez nią pokrzywdzony, ale nie jesteś pewien swoich praw?

W takim wypadku warto skorzystać z porad ekspertów Rzecznika Finansowego. Oferują oni wsparcie zarówno podczas dyżurów telefonicznych, jak i na drodze mailowej. Doradzą Ci, jakie masz możliwości w dalszych etapach postępowania.

Konsultacje z ekspertami można uzyskać, dzwoniąc pod następujące numery:

22 333 73 28 – od godziny 9.00 do 17.00 w poniedziałki, oraz od 9.00 do 14.00 od wtorku do piątku. To dyżur dla zapytań dotyczących ubezpieczeń różnego rodzaju, kredytów, jak i spraw związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, rolnictwem i wiele innych.

22 333 73 25 – od godziny 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku. Tu można zasięgnąć porad w sprawach dotyczących klientów instytucji bankowych i kapitałowych, w tym m.in. banków, kas oszczędnościowo-kredytowych, towarzystw i funduszy inwestycyjnych, a także instytucji płatniczych i pożyczkowych.

W sprawie wakacji kredytowych doradztwo można uzyskać również przez e-mail na adres: [email protected].

Mechanizm skargi nadzwyczajnej

W grudniu 2017 roku Sejm Polski wprowadził przepisy umożliwiające złożenie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego na orzeczenia sądowe, które są rażąco niesprawiedliwe i naruszają prawa człowieka oraz podstawowe standardy orzekania.

Kiedy można złożyć skargę nadzwyczajną?

Skargę nadzwyczajną można złożyć tylko w określonych i ściśle zdefiniowanych warunkach, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym.

Konkretnie, taką skargę można wnieść w odniesieniu do prawomocnego wyroku sądu powszechnego lub wojskowego, jeżeli:

  • Wyrok narusza podstawowe prawa i wolności obywatelskie ustanowione w Konstytucji,
  • Wyrok w rażący sposób narusza prawo przez jego błędną interpretację lub niewłaściwe zastosowanie,\
  • Występuje ewidentna rozbieżność między ustaleniami faktycznymi sądu a zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

 

Procedura złożenia wniosku o skierowanie skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Finansowego

Zgłaszanie wniosku o złożenie skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Finansowego jest bezpłatne. Kiedy składasz wniosek, zaleca się:

   • Przedstawić szczegółowy opis sprawy,
   • Udokumentować, że spełnione są jedne z wymienionych przesłanek (na przykład naruszenie praw obywatelskich określonych w Konstytucji),
   • Załączyć kopię prawomocnego orzeczenia wraz z datą jego uprawomocnienia,
   • Załączyć kopie wszelkich pism procesowych od obu stron sporu,
   • Wskazać, czy podobny wniosek został złożony do innych instytucji i jeśli tak, do których.

Po złożeniu wniosku, Rzecznik Finansowy przeprowadza analizę dostarczonej dokumentacji oraz ocenę dopuszczalności i zasadności wniesienia skargi.

Wniosek można przesłać tradycyjną pocztą na adres: Biuro Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected]. W obu przypadkach wniosek musi być podpisany, a jeśli jest składany przez pełnomocnika, dołączone musi być pełnomocnictwo.

Konsekwencje wniesienia skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Finansowego

Warto zaznaczyć, że samo złożenie skargi nadzwyczajnej przez Rzecznika Finansowego nie gwarantuje uwzględnienia postulatów skarżącego. Ostateczne rozstrzygnięcie należy do Sądu Najwyższego, który może nie zgodzić się z argumentacją przedstawioną przez Rzecznika i odrzucić skargę.

jeśli jednak Sąd Najwyższy uwzględni skargę, ma on kilka opcji:

 • Może unieważnić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i samodzielnie zdecydować o meritum sprawy,
 • Może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez właściwy sąd, ewentualnie uchylając również wyrok sądu pierwszej instancji (co oznacza, że całe postępowanie zaczyna się od nowa),
 • Może umorzyć postępowanie.

Jak uzyskać istotny pogląd od Rzecznika Finansowego

Jeżeli myślisz o złożeniu pozwu przeciwko instytucji finansowej lub Twój spór z nią już trafia do sądu, Rzecznik Finansowy może Ci pomóc, oferując coś, co nazywane jest „istotnym poglądem”. Jest to materiał opiniodawczy o charakterze pomocniczym. Sąd nie jest związany tym poglądem, ale powinien się do niego ustosunkować w swoim uzasadnieniu orzeczenia.

Kroki, aby otrzymać istotny pogląd:

 1. Złóż pozew do sądu. W jego formułowaniu mogą Ci pomóc:
  • Argumenty zaprezentowane przez Rzecznika Finansowego podczas postępowania interwencyjnego,
  • Opinia wydana przez Rzecznika po zakończeniu postępowania polubownego, jeśli zakończyło się ono brakiem porozumienia.
 2. Po pierwszej wymianie pism sądowych, sporządź wniosek o wydanie istotnego poglądu. Wniosek musi być podpisany odręcznie i powinien zawierać:
  • Kopie wszystkich dokumentów związanymi z procesem, takich jak pozew, odpowiedź na pozew i inne pisma procesowe.
  • Wszelką dotychczasową korespondencję z instytucją finansową, a także umowę, regulamin, OWU, załączniki, aneksy itp. (jeśli Rzecznik Finansowy nie zajmował się wcześniej Twoją sprawą).
 3. Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, konieczne jest dołączenie odpowiedniego pełnomocnictwa.
 4. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można przesłać na adres pocztowy: Biuro Rzecznika Finansowego, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected].

Pamiętaj, że istotny pogląd może mieć znaczenie w kontekście Twojego sporu sądowego z instytucją finansową. Chociaż sąd nie jest związany tym poglądem, to jednak musi się do niego odnieść, co może wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.

Strona internetowa: www.rf.gov.pl 

Adres: 

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

 

Wpis, który pomoże Wam w napisaniu wniosku do Rzecznika Finansowego:

Jak napisać wniosek do Rzecznika Finansowego?