Rzeczik Finansowy

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Biuro Rzecznika Finansowego pomaga w bardzo szeroki sposób: od poradnictwa, przez interwencje i postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie postępowania sądowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze schematem, pokazującym w jaki sposób pomaga Rzecznik Finansowy.

Strona internetowa: www.rf.gov.pl 

Adres: 

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Wpis, który pomoże Wam w napisaniu wniosku do Rzecznika Finansowego:

 W przygotowaniu

Schemat

Poniżej dodatkowe informacje, które ułatwią korzystanie z pomocy Rzecznika Finansowego.


Telefoniczny dyżur ekspertów

Składanie wniosków o interwencję lub postępowanie polubowne:

Chcę złożyć bezpłatny wniosek (tzw. skargę) o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) do Rzecznika Finansowego o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Biuro Podawcze w Biurze Rzecznika Finansowego czynne jest w godzinach 8.00 – 18.00

Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa z zakresu rynku finansowego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką rynku finansowego. Zapytanie można zadać poprzez FORMULARZ ZAPYTANIA lub przesłać na adres porady@rf.gov.pl  Czas rozpatrywania zapytań wpływających pocztą elektroniczną wynosi do 2 tygodni.

W przypadku potrzeby uzyskania szybkiej porady polecamy Państwu codzienne dyżury telefoniczne.

Adres poczty – biuro@rf.gov.pl – służy do kontaktu z Biurem Rzecznika Finansowego we wszelkich innych sprawach.

Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny. Wniosek do Rzecznika można złożyć także poprzez platformę EPUAP.