Drogi Czytelniku, zapoznaj się z Regulaminem bloga. Regulamin w formacie .pdf możesz zapisać na swoim komputerze, lub go wydrukować.

Regulamin – antychwilowka

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM
SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ANTYCHWILOWKA.PL

(§) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Znajdziesz tutaj ogólne postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu. Dowiesz się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, a także znajdziesz szersze informacje na temat przetwarzania Twoich danych.

 1. Serwis Internetowy www.antychwilowka.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy www.antychwilowka.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
  Elektronicznych Serwisu Internetowego www.antychwilowka.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Polityka Prywatności oraz informacja o cookies znajduje się w Serwisie Internetowym, pod poniższym linkiem:

Polityka Prywatności oraz informacja o cookies

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innewłaściwe przepisy prawa polskiego.

(§) 2. DEFINICJE

 Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, co do znaczenia użytych w Regulaminie pojęć, zajrzyj do słowniczka.  Pojęcia nie zdefiniowane w słowniczku należy rozumieć z ich ogólnym znaczeniem.


AUTOR
– każda osoba, która publikuje treści na blogu www.antychwilowka.pl.

CZYTELNIK – odbiorca treści w Serwisie Internetowym.

DAROWIZNA – dobrowolna, jednorazowa lub cykliczna wpłata, dokonana przez Czytelnika, za pośrednictwem Serwisu Pośredniczącego.

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Serwisie Internetowym, umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

NEWSLETTER – regularna publikacja elektroniczna,  wysyłana przez e-mail, która informuje subskrybentów na wybrane tematy dotyczące ochrony praw konsumenta na rynku usług finansowych.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa, będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PODMIOT ZEWNĘTRZNY  – wyspecjalizowane kancelarie antywindakcyjne, świadczące pomoc prawną dla zainteresowanych Czytelników Serwisu Internetowego.

SERWIS INTERNETOWY – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem
internetowym: www.antychwilowka.pl.

SERWIS POŚREDNICZĄCY –  operator płatności, za pośrednictwem którego Czytelnik Serwisu Internetowego może dokonać Darowizny.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub umowa wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą.

USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Łukasz Kohut, świadczący usługi na podstawie na
podstawie art. 5. 1. Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646).

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

OFERTA – oferta Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży skierowana do Klienta w
odpowiedzi na jego Zamówienie

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące zaproszenie do złożenia Oferty przez Sprzedawcę.

(§) 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 Sprawdź, jakie rodzaje Usług Elektronicznych oferuje Serwis Internetowy.

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  a.korzystanie z Formularza Kontaktowego;
  b.zakup wzorca dokumentu;
  c. przekazanie Darowizny;
  d. udostępnianie formularza, umożliwiającego rejestrację do Newslettera oraz świadczenie usługi Newslettera
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Serwis internetowy umożliwia także skorzystanie z Usługi „darmowa pomoc prawna”, jako podmiot pośredniczący.
 4. Serwis internetowy umożliwia także skorzystanie z Usługi „płatna pomoc prawna”, jako podmiot pośredniczący.

(§) 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Niektóre z Usług Elektronicznych są płatne i są świadczone przez Podmioty Zewnętrzne. Dowiedz się, za które Usługi Elektroniczne nie będziesz musiał uiścić zapłaty, a jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, co do Podmiotu Zewnętrznego, znajdziesz tutaj kompletne dane, które pozwolą Ci zidentyfikować ten podmiot. Serwis Internetowy pośredniczy w kontakcie z wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi – masz gwarancję, że jeśli powierzysz im swoje dane osobowe, będą one chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawdzisz tu także wymagania, które należy spełnić, aby móc w pełni korzystać z Usług Elektronicznych udostępnionych przez Serwis Internetowy.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę określonych w (§) 3. punkt 1 litera a,d oraz (§) 3. punkt 3 Regulaminu jest nieodpłatne.
 2.  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w (§) 3. Punkt 1 litera b Regulaminu oraz (§) 3. punkt 4 Regulaminu przez jest płatne.
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w (§) 3. punkt 1 litera c polega na umożliwieniu Czytelnikowi przekazania środków finansowych w formie darowizny na rzecz Serwisu Internetowego, a więc dokonania czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.
 4.  Usługi Elektroniczne określone w (§) 1. Punkt 3 regulaminu są świadczone przez usługodawcę zewnętrznego: Kancelaria INLET Depta i Hlubek sp. j., ul. Wiejska 3, 44-200 Rybnik, KRS: 0001001703, NIP: 6423241085, REGON: 523645545 e-mail: [email protected]. Usługobiorca korzystający z usług tego podmiotu związany jest z Regulaminem oraz Polityką Prywatności usługodawcy zewnętrznego.
 5. Usługi Elektroniczne określone w (§) 1. punkt 4 Regulaminu są świadczone przez usługodawców zewnętrznych:
  a. Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Polonis, 3 Maja 46 81-743 Sopot NIP: 5832851550, REGON: 36220293, tel. +48603230952, e-mail: [email protected];
  b.  Kancelaria AntyWindyk sp. z o.o. z siedzibą: ul. C.K. Norwida 21/2
80-280 Gdańsk
, KRS: 0000842238, NIP: 5842793541, REGON: 38610106400000;.
  c. PlanSpłaty P. Przysucha A. Puksza spółka cywilna, Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, NIP 8992933672, REGON: 522616211
 6. Usługobiorca korzystający z usług podmiotów wskazanych w ust. 5 litera a-b związany jest z Regulaminem oraz Polityką Prywatności usługodawców zewnętrznych.
 7. Serwis Internetowy nie pobiera od Usługobiorcy, który chciałby skorzystać z z Usług Elektronicznych wskazanych w (§) 1. punkt 3 oraz punkt 4 Regulaminu jakiegokolwiek wynagrodzenia za pośrednictwo w kontakcie z usługodawcami zewnętrznymi.
 8. Serwis Internetowy umożliwia korzystanie z usługi Newslettera. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu do osób, które zapisały się do Newslettera, informacji dotyczących szeroko pojętego pojęcia ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Rzeczony Newsletter może zawierać informację handlową, o której mowa w art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wysyłka Newslettera odbywać się będzie maksymalnie dwa razy w tygodniu.
 9. Użytkownik zapisuje się na Newsletter Serwisu Internetowego podając swój adres e-mail oraz po potwierdzeniu chęci otrzymywania Newslettera. Podany e-mail przez Użytkownika Serwis Internetowy użyje jedynie w celu realizacji usługi Newslettera. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera, klikając w link zamieszczony na końcu wiadomości Newslettera, lub przesyłając rezygnację na adres [email protected].
 10. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę;
b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na przygotowaniu indywidualnego edytowalnego wzorca dokumentu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania Produktu Usługobiorcy;
c. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej „darmowa pomoc prawa” oraz „płatna pomoc prawna” zawierana jest na czas określony przez usługodawców zewnętrznych.

9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer z dostępem do Internetu;

a. dostęp do poczty elektronicznej;

b. przeglądarka internetowa;

c. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

11. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

(§) 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

Jeżeli chciałbyś zakupić edytowalny wzorzec dokumentu, w tym dziale znajdziesz kompletną procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży, a także poprzedzający zawarcie umowy tryb ofertowy. Zapoznaj się z tym działem, przed złożeniem Zamówienia.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Usługodawcą, a Usługobiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, przygotowaniu na jego podstawie Oferty przez Sprzedawcę oraz jej przyjęcia przez Klienta. W zakresie nieuregulowanym Ofertą Sprzedawcy zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin, chyba że Oferta wyraźnie stanowi inaczej.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Serwisie
  Internetowym w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,
  stanowią zaproszenie do złożenia Zamówienia.
 3. Cena indywidualnie przygotowanego Produktu jest ustalana z Usługobiorcą oraz
  przedstawiana Klientowi w Ofercie.
 4. Cena Produktu w Ofercie podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Produktu, a także o kosztach dostawy, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w Ofercie.
 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym:

a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym. Klient składa zamówienie poprzez formularz kontaktowy, lub wysyłając maila na adres [email protected]. W Zamówieniu Klient załącza potrzebną dokumentację, na podstawie której wykonany zostanie Produkt.

b.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

c.  Następnie Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych przesyła Klientowi Ofertę w odpowiedzi na złożone przez niego Zamówienie.

d. Przesłanie Oferty następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

e. Następnie Klient w ciągu 5 cni roboczych (okres związania Ofertą) może przyjąć Ofertę Sprzedawcy. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o przyjęciu Oferty albo dokonania przez Klienta płatności zgodnie z Ofertą zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Niniejszy Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku przedstawionej Oferty Klient przedstawia swoją ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedawcy.

 1. Edytowalny wzorzec dokumentu jest sporządzony w formacie „.doc” umożliwiającym edycję dokumentu w programie Microsoft Word. Jeżeli Usługobiorca nie jest użytkownikiem pakietu Microsoft Office i przez to nie mógłby dokonać edycji wzorca dokumentu, wzorzec będzie dostarczony w formacie, który umożliwi Usługobiorcy edycję wzorca.

(§) 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 

Cena edytowalnego wzorca dokumentu jest uzależniona od stopnia skomplikowania wzorca, który chciałbyś zamówić. Tutaj znajdziesz informację na temat sposobu zapłaty za Produkt.

 1.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży,chyba że Oferta stanowi inaczej:
  a.Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

bank: Alior Bank;

numer rachunku: 29 2490 0005 0000 4000 1933 8797.

b. Płatność przy odbiorze, za pobraniem.

2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rachunku.

(§) 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

Sprawdź, w jaki sposób Usługodawca dostarczy Ci zamówiony Produkt. 

 1.  Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna, chyba że klient wybierze opcję dostawy produktu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty dostawy Produktu iusługi pocztowej są wskazywane Klientowi w Ofercie.
 2.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych, jeśli klient wybrał opcję wysyłki Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo 5 dni przy opcji przesyłkipobraniowej, chyba że w Ofercie podano inny termin.
 3.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób, chyba że Oferta stanowi inaczej:

a.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, jeśli termin dostawy Produktu wydłuży się ze względu na okoliczności, które uniemożliwią wysłanie Produktu w terminie wynikającym z Regulaminu.

5.  Dostarczenie Produktu odbywa się poprzez wysłanie Produktu na trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta.

6. W wypadku wyboru opcji dostarczenia Produktu za pośrednictwem operatora pocztowego,Produkt dostarczony będzie w formie papierowej, na adres wskazany przez Klienta.

(§) 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany jakością świadczonych Usług Elektronicznych, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia w formie reklamacji.

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 2. Usługodawca potwierdza otrzymanie wiadomości reklamacyjnej. Termin na odpowiedź na reklamację zaczyna biec w dniu następującym po zapoznaniu się Usługodawcy z wiadomością reklamacyjną.
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podad jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

(§) 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 W tym dziale znajdziesz informacje na temat możliwości wykorzystywania zawartych w Serwisie Internetowym materiałów.

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie Internetowym pod adresem www.antychwilowka.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Autora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Autorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu Internetowego www.antychwilowka.pl bez zgody Autora. Czytelnik strony może przechowywać materiały z Serwisu Internetowego na dysku komputerowym i drukować je dla własnych potrzeb. Może także przekazywać materiały osobom bliskim w ramach dozwolonego użytku.
 2.  Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Autora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu Internetowego stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Autorowi i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Jeżeli Czytelnik bloga chciałby zacytować jakąkolwiek część materiałów zawartych w Serwisie Internetowym, musi każdorazowo umieścić pod cytatem pełny link do Serwisu Internetowego, skąd pochodzi cytowany materiał.
 4. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie przygotowanego wzorca dokumentu, bez wyraźnej zgody Autora.

(§) 10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 Autor nie ponosi odpowiedzialności wobec Czytelników, którzy podjęli jakiegokolwiek decyzje na podstawie porad zamieszczonych w Serwisie Internetowym. Mimo, iż porady, które są zamieszczone w Serwisie Internetowym zostały opracowane na podstawie wiarygodnych źródeł w postaci powszechnie obowiązującego prawa, orzecznictwa oraz poglądów doktryny, Autor nie gwarantuje ich aktualności i poprawności.

 1.  Treści, które zamieszczone są na blogu www.antychwilowka.pl nie stanowią porady prawnej, czy też opinii prawnej. Materiały, które są tu zamieszczone, odzwierciedlają jedynie poglądy Autora na określone zagadnienia związane z tematyką pożyczek udzielonych przez internet, tzw. “chwilówek” oraz tematyką kredytów konsumenckim w ogólności i nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności Autora w stosunku do osób trzecich. Treści te nie są również źródłem prawa i nie mogą tego prawa zastępować.
 2.  Treści zamieszczane na blogu www.antychwilowka.pl nie odzwierciedlają poglądu żadnej innej osoby, czy to fizycznej czy też prawnej, oraz żadnej instytucji państwowej.
 3.  Autor nie odpowiada za szkody wyrządzone poprzez zastosowanie (lub też brak
  zastosowania się) do treści znajdujących się w Serwisie Internetowym.
 4.  Każdy Czytelnik może wykorzystać poglądy przedstawione przeze Autora dla własnych potrzeb, jedynie na własną odpowiedzialność.
 5.  Klient może wykorzystać zakupione wzorce dokumentów dla własnych potrzeb i jedynie na własną odpowiedzialność.
 6. Edytowalny wzorzec dokumentu stanowi jedynie wzór zgodnego z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348) wystąpienia skierowanego do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego (art. 2 ust. 2 przywołanej ustawy). Usługobiorca, chcąc skorzystać z edytowalnego wzorca dokumentu, powinien zmodyfikować wzorzec tak, aby móc użyć wzorca w konkretnym wystąpieniu do podmiotu rynku finansowego.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż użycie zakupionego wzorca jako reklamacji do podmiotu rynku finansowego nie stanowi gwarancji uznania roszczeń reklamacyjnych. Uznanie reklamacji przez podmiot rynku finansowego zależne jest od decyzji tego podmiotu. Usługobiorca nie będzie wysuwał wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń w wypadku braku uznania roszczeń reklamacyjnych.

(§) 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Serwis Internetowy daje gwarancję do odstąpienia od zawartej Umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1.  Klient ma prawo odstąpid od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2.  Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przedjego upływem.
 3.  Klient może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia, które może mieć dowolną elektroniczną formę (wiadomość tekstowa na portalu Facebook, sms, kontakt telefoniczny lub wiadomość mailowa), albo formę tradycyjną – listowną. W wypadku formy listownej, wystarczy wysłanie listu z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Najlepiej jednak będzie, gdy Klient, chcąc odstąpić od Umowy, wyśle wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected], w tytulu wpisując numer rachunku, który otrzymał i frazę „odstępuję od umowy”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie wiadomości poprzez wysłanie stosownej informacji do Klienta. Przywołany sposób nie jest oczywiście jednym możliwym sposobem odstąpienia od umowy, a wskazuje Klientowi najprostszy sposób na odstąpienie od umowy, który Klient może, a nie musi wykorzystać. Klient może także skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład wydrukować oświadczenie i wysłać listem poleconym na adres Usługobiorcy).
 4.  Sprzedawca niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  oświadczenia – zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył Klient, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączysię to dla niego z dodatkową odpłatnością).
 5.  Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku gdy Sprzedający, za wyraźną zgodąKlienta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jegospełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy, wykonał Usługę polegającą naprzygotowniu indywidualnego, edytowalnego wzorca dokumentu.

(§) 11. DAROWIZNY

Wszystkie materiały, które Czytelnik znajdzie w Serwisie Internetowym, są całkowicie bezpłatne. Autorowi Serwisu Internetowego byłoby niezmiernie miło, gdyby Czytelnik, który skorzystał z porad zamieszczonych w Serwisie Internetowym, dokonał Darowizny na rzecz Serwisu Internetowego. Za wszystkie wpłaty Autor serdecznie dziękuje. Pomogą one w dotarciu do coraz szerszego grona Czytelników i uświadomianiu konsumentów rynku szybkich pożyczek, że mają prawa, z których mogą skutecznie skorzystać!

 

 1. Czytelnik Serwis Internetowego, może dokonać na rzecz Serwisu Internetowego Darowizny, za pośrednictwem Serwisu Pośredniczącego.
 2. Darowizny wykorzystane będą na cele określone w opisie na stronie internetowej Serwisu Pośredniczącego.
 3. Czytelnik może zdecydować się na przekazanie Darowizny w formie jednorazoweJ lub cyklicznej.
 4. Darowizny są obsługiwane przez Serwis Pośredniczący: Zrzutka.pl sp. z o. o. z siedzibą przy al. Karkonoskiej 59, 53-015 Wrocław, NIP 8992796896, REGON 365261657, KRS 0000634168.
 5. Czytelnik, który zdecyduje się na dokonanie Darowizny, związany jest regulaminem oraz polityką prywatności Serwisu Pośredniczącego.
 6. Czytelnik, który dokonał Darowizny na rzecz Serwisu Internetowego, może otrzymać benefity w postaci materiałów nieopublikowanych w Serwisie Internetowym, specjalne porady wysyłane za pośrednictwem wiadomości mailowej, a także edytowalne wzorce dokumentów, które nie są udostępniane w Serwisie Internetowym.
 7. W wypadku dokonania Darowizny na rzecz Serwisu Internetowego oraz otrzymania przez Czytelnika edytowalnego wzorca dokumentu, stosuje się odpowiednio zapisy § 10 pkt 5-7 niniejszego Regulaminu.

(§) 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

To już końcowe zapisy Regulminu.  Czytelnik, który korzysta z zasobów Serwisu Internetowego, jest związany postanowieniami niniejszego Regulamiu.

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin zostaje dostarczony Klientowi w momencie złożenia Oferty. Klient, po otrzymaniu Regulaminu w formacie umożliwiającym zapisanie Regulaminu na swoim komputerze lub jego wydrukowanie, oznajmia iż zapoznał się i akceptuje zapisy tego Regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 10 maja 2020 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym, odstępuję od zawartej Umowy dotyczącej dostarczenia przez Autora Serwisu Internetowego www.antychwilowka.pl (numer rachunku ……………………………………).

Proszę o zwrot uiszczonej kwoty na poniższy numer rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………

……………………………………..

podpis

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –