Nakaz zapłaty z Profi Credit – co dalej? Takie pytanie zadaje sobie niejeden konsument, który skusił się na jakże korzystną (dla Profi Credit oczywiście) ofertę zawarcia umowy pożyczki. Niejeden pożyczkobiorca także – z racji braku jakiejkolwiek świadomości na temat przysługujących go praw – pozostaje bez jakiegokolwiek działania, gdy otrzyma nakaz zapłaty z sądu. Po 14 dniach nakaz staje się prawomocny, a Profi Credit będzie mogło wszcząć procedurę, która w konsekwencji doprowadzi do tego, że kwota z nakazu zostanie wyegzekwowana na drodze egzekucji komorniczej. W trochę lepszej sytuacji znajdzie się pożyczkobiorca, który otrzyma z sądu wezwanie do złożenia odpowiedzi na pozew. Jeśli bowiem nie zareaguje (nie wyśle więc do sądu zarzutów w odpowiedzi na pozew) i trafi w drodze losowania na sędziego, który orzeka zgodnie z wytycznymi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to być może ostatecznie nie będzie musiał zapłacić ogromnych kosztów pożyczki (bo sąd uzna sam z siebie, że koszty pożyczki są klauzulą niedozwoloną). Niemniej, brak spłaconego kapitału (czyli kwoty, która pożyczkobiorca otrzymuje „na rękę”), mimo oddalenia kosztów, to także wyrok zasądzający – w części. I to nierzadko stanowiącej istotny procent pierwotnego roszczenia. A brak środków na spłatę wyroku, bardzo małe możliwości negocjacyjne z wierzycielem, to także perspektywa egzekucji komorniczej i w konsekwencji kolejne koszty.

Nakaz zapłaty z Profi Credit – możliwość podniesienia zarzutu wadliwości umowy pożyczki

Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje pewną furtkę, o której tak często wspominam w opisywanych dla Was zawiłościach prawa związanego z pożyczaniem. Oczywiście zasadnym będzie podniesienie w sprzeciwie od nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Profi Credit, ale zawsze przede wszystkim należy podnosić, że umowa nie jest zgodna z art. 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Nakaz zapłaty z Profi Credit nie jest wydawany na podstawie wnikliwej analizy dokumentów przez Sąd. Sąd wydaje taki nakaz na posiedzeniu niejawnym (a więc bez udziału stron) i wyłącznie na podstawie twierdzeń pozwu. Weryfikuje więc pobieżnie, czy dokumenty, które powód dołączył do pozwu, zgadzają się z jego twierdzeniami. Treść nakazu sprowadza się, a jakżeby inaczej, do nakazania stronie pozwanej, by w terminie wskazanym na nakazie (termin na zapłatę określony jest jako „dwa tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty”) zapłacił powodowi roszczenie wskazane na nakazie (wraz z kosztami), lub złożył sprzeciw (także w terminie dwóch tygodni).

Nakaz zapłaty z Profi Credit a skuteczne odwołanie

Nakaz zapłaty z Profi Credit nie zamyka Ci drogi do zamiany kredytu w darmowy, na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Nieprawomocny charakter nakazu zapłaty pozwala Ci złożyć w ustawowym terminie środek odwoławczy (sprzeciw – jeśli nakaz wydano w postepowaniu upominawczym, lub zarzuty, gdy nakaz wydano w postępowaniu nakazowym), w którym wskażesz odpowiednie zarzuty – w tym zarzut naruszenia obowiązków informacyjnych po stronie pożyczkodawcy. Samo wniesienie środka odwoławczego oznacza utratę mocy nakazu w części, która jest zaskarżana. Profi Credit nie może więc po złożeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty dochodzić zwrotu długu na drodze egzekucji komorniczej. Trochę inaczej jest w wypadku, gdy sąd wyda nakaz w postępowaniu nakazowym (gdzie Profi Credit składa jedynie weksel). Taki nakaz jest wykonalny nawet po złożeniu zarzutów. Niemniej sądy zobligowane są do badania treści umowy przed wydaniem nakazu zapłaty, nakaz z weksla w sprawie przeciwko konsumentowi na podstawie samego weksla nie jest już możliwy – zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE. Choć oczywiście nie do wszystkich sądów w Polsce „dotarła” informacja o tym, że takich nakazów nie można wydawać, to nawet, jeśli w Twojej sprawie sąd wyda nakaz w postępowaniu nakazowym – możesz złożyć wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nakazu zapłaty.

Co należy rozumieć przez wykonanie umowy o kredyt konsumencki?

Choć orzecznictwo w zakresie sankcji kredytu darmowego nie jest jednolite, bowiem niektóre sądy upatrują wykonania umowy w przelewie kredytu do konsumenta, tak nie sposób się z takim stanowiskiem zgodzić. Skoro bowiem umowa o kredyt konsumencki jest umową konsensualną (czyli taką, do zawarcia której potrzeba zgodnych oświadczeń woli, w tym wypadku pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy co do związania się treścią umowy pożyczki), tak rodzi ona obowiązki po obu stronach – pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność określoną sumę pieniędzy, natomiast pożyczkodawca zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę zgodnie z warunkami ustalonymi w zawartej umowie. Sam więc przelew pożyczki należy potraktować jako wykonanie umowy po stronie pożyczkodawcy. Wypełnienie obowiązków po stronie pożyczkobiorcy – a więc całkowita spłata zobowiązania – będzie wykonaniem umowy przez drugą stronę kontraktu. I nie chodzi tutaj o spłatę pożyczki w terminie. Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego można złożyć nawet w wypadku, gdy pożyczkodawca wypowiedział umowę, lub minął termin płatności ostatniej raty, a pożyczkobiorca jest w zwłoce z płatnością jednej, czy większej ilości rat. Co więcej – sankcja kredytu darmowego działa także po skutecznej egzekucji komorniczej, która była poprzedzona prawomocnym wyrokiem sądu!

Nakaz zapłaty z Profi Credit – jak sformułować zarzut sankcji kredytu darmowego?

Nakaz zapłaty z Profi Credit daje konsumentowi 14 dni na dokładną analizę umowy – pod kątem zasadności złożenia oświadczeni o sankcji kredytu darmowego. Oczywiście, na analizę umowy z Profi Credit umowy nie musisz czekać aż do momentu wytoczenia powództwa przez pożyczkodawcę – najwcześniejszym możliwym momentem na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest moment zawarcia umowy pożyczki. Jeśli umowa będzie posiadała braki informacyjne, to aby zamienić kredyt w darmowy potrzeba spełnienia drugiej przesłanki, mianowicie należy złożyć pożyczkodawcy oświadczenie (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – dla celów dowodowych). Pożyczkobiorca jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków pierwotnej umowy i nie jest wymagana zgoda pożyczkodawcy na zmianę kredytu w darmowy. Pożyczkodawca ma jednak obowiązek uznania nowej sytuacji prawnej wraz z zapoznaniem się z oświadczeniem konsumenta – ale oczywiście Profi Credit nie uzna Twojego oświadczenia, a na Twoje wystąpienie odpowie ogólnikowymi sformułowaniami, że umowa nie narusza art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim. Niemniej, jak już wspomniałem, to nie od decyzji Profi Credit zależy kwestia zamiany pożyczki w całkowicie darmową. Nakaz zapłaty z Profi Credit – jeśli taki otrzymasz – na pewno opiewać będzie również na sumę niespłaconych kosztów pozaodsetkowych i postępowanie sądowe będzie szansą na to, że owe koszty na mocy art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim nie będą zasadne.

Czy złożenie zarzutu sankcji kredytu darmowego oznacza na pewno, że pożyczka stanie się darmowa?

Niestety, ale nie wszystkie sądy tak ochoczo podchodzą do tematu sankcji kredytu darmowego. Dla przykładu, Sąd Rejonowy w Białymstoku orzekł w jednej ze spraw, że „pozwana, nie podaje, jakie konkretnie warunki w umowie zostały określone nieprecyzyjnie. W tym też zakresie ww. postanowienia umowne nie budzą wątpliwości Sądu i nie uzasadniają zastosowania sankcji kredytu darmowego, uregulowanej w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim”, mimo, że oświadczenie pozwanej było precyzyjne, a zarzuty jasno sformułowane. Odmiennie – w takim samym stanie faktycznym – orzekł Sąd Rejonowy z Piaseczna: „W konsekwencji podniesionych zarzutów jako słuszne i całkowicie skuteczne Sąd ocenił powołanie się przez pozwaną na sankcję kredytu darmowego z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

W sprawie, którą rozstrzygał Sąd Rejonowy w Piasecznie, pozwana nie złożyła odpowiedzi na pozew w terminie wskazanym przez Sąd. W takim wypadku Sąd Rejonowy mógłby wydać wyrok zaoczny – zgodnie z żądaniem Profi Credit. Całe szczęście jednak, że pozwana znalazła Antychwilówkę, wyszukując informacji w internecie na temat obrony przed nakazem z Profi Credit. Skonstruowaliśmy wniosek o przywrócenie terminu, który został przez Sąd uwzględniony.

WNIOSEK

 o przywrócenie terminu

Działając w imieniu własnym, na mocy art. 168 § 1 k.p.c., wnoszę o:

  1. przywrócenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew w sprawie o sygn. akt I (…);
  2. wydanie postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu na posiedzeniu niejawnym..

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2020 roku odebrałam zobowiązanie Sądu do złożenia odpowiedzi w sprawie o sygn. akt (…). Wskazuję, iż w okresie przewidzianym na sporządzenie odpowiedzi na pozew wykazywałam objawy zbliżone do COVID-19 (wysoka gorączka, kaszel, ból mięśni) i w obawie o zdrowie swoje oraz innych nie opuszczałam domu i nie mogłam wobec tego nadać odpowiedzi w sprawie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dodatkowo, wszystkie kancelarie, do których zgłosiłam się, znajdując oferty obrony procesowej w sieci Internet, stawiały zaporową cenę za prowadzenie sprawy. Nie posiadam również specjalistycznej wiedzy prawnej, która umożliwiłaby złożenie skutecznych zarzutów i obawiałam się, że w wypadku, gdy sama skonstruuje pismo, to pełnomocnik strony powodowej skutecznie zaneguje moje argumenty i zostanę obarczona odpowiedzialnością ze stosunku umownego, który zastrzega koszty, które są dalece za wysokie.

Nie chciałam również przekazywać odpowiedzi na pozew komuś z rodziny, ze względu na ograniczone kontakty podczas choroby oraz ze względu na to, że sprawa ma charakter osobisty. Nie chciałam o sprawie informować swojego męża, tak aby mój mąż wysłał odpowiedź do sądu, obawiając się konfrontacji z partnerem oraz obowiązku wytłumaczenia się, dlaczego otrzymałam nakaz zapłaty.

Brak winy w uchybieniu terminu występuje wtedy, jeżeli strona, pomimo dołożenia należytej staranności, danej czynności nie mogła dokonać. Już od momentu odbioru pisma z Sądu zgłaszałam się do co najmniej kilku kancelarii, które świadczą usługę reprezentacji pomocy prawnej, z opisem sytuacji. Działałam z najwyższą starannością, jednak z przyczyny niezależnej od ode mnie – trudnej sytuacji materialnej – nie mogłam zlecić prowadzenia sprawy fachowego reprezentantowi, który świadczy usługi odpłatnie. Dopiero w dniu 24 czerwca 2020 roku zleciłam sprawę (…), który pomógł mi bezpłatnie w poprowadzeniu sprawy i dopiero w dniu 24 czerwca 2020 roku skończyłam pracę w godzinach umożliwiających pójście do urzędu pocztowego. W związku z powyższym, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, przedkładam Sądowi odpowiedź na pozew w sprawie o sygn. akt. (…) i wnoszę o przyjęcie pisma.

(…)

Załączniki:

  • Odpis wniosku
  • Odpowiedź na pozew w sprawie o sygn. akt (…)

Niespłacona pożyczka w Profi Credit

Profi Credit zawarła z pozwaną umowę pożyczki, na podstawie której udzieliła stronie pozwanej pożyczki w kwocie 8.000 zł na okres 48 miesięcy. Strony ustaliły, że pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej w wysokości 9,84 % rocznie. Z tytułu udzielenia pożyczki pożyczkobiorca zobowiązany był do uiszczenia na rzecz pożyczkodawcy następujących opłat: jednorazowej opłaty przygotowawczej w wysokości 129 zł, wynagrodzenia prowizyjnego w wysokości 6.571 zł i wynagrodzenia z tytułu przyznania na wniosek pożyczkobiorcy „Twojego Pakietu” w wysokości 1.300 zł. Łącznie opłaty te wyniosły 8.000 zł, zaś razem z odsetkami całkowite koszty pożyczki na dzień zawarcia umowy były równe 11.440 zł. Powyższe koszty zostały narzucone Alicji pozwanej, nie podlegały negocjacji w żadnym zakresie. Na dzień wniesienia pozwu zadłużenie pozwanej wyniosło 13.810,25 zł, w tym skapitalizowane odsetki w kwocie 40,25 zł. Do dnia wniesienia pozwu uiściła na ona rzecz Profi Credit łącznie kwotę 5.670 zł tytułem spłaty zadłużenia. Ostatnia wpłata miała miejsce 12 sierpnia 2019 r. Pismem nadanym dnia 24 czerwca 2020 r. pozwana złożyła Profi Credit reklamację wraz z oświadczeniem o sankcji kredytu darmowego oraz oświadczenie o potrąceniu wierzytelności.

Sąd zobowiązuje do wskazania, czy pozwana dokonywała w trakcie procesu wpłat na podstawie złożonego oświadczenia

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego przez pozwaną wiązało się z rozliczeniem faktycznie otrzymanej kwoty do dyspozycji (8.000 zł) w okresie trwania umowy, a więc z tym zastrzeżeniem, że obliczeniu podlega kwota na dzień zamknięcia rozprawy (316 § 1 k.p.c.), tj. 39 rat po 166,666667 zł (kwota raty to wynik dzielenia 8.000 zł / 48 rat). Daje to sumę 6.500 zł (39×166,666667 zł), od której należało odliczyć kwotę wpłaconą przez pozwaną z tytułu umowy, tj. 5.670 zł, a więc ostatecznie pozwana zobowiązana była na dzień zamknięcia rozprawy zwrócić powódce kwotę 830 zł (6.500 zł – 5.670 zł) + 40,25 zł tytułem skapitalizowanych odsetek. Oczywiście roszczenie w zakresie kwoty 40,25 zł tytułem skapitalizowanych odsetek nie budziło wątpliwości, skoro pozwana zaprzestała spłat w dniu 12 sierpnia 2019 r. i jako zasadne podlegało uwzględnieniu. Łącząca strony umowa trwa nadal, a pozwana wobec braku z jej strony wpłat na rzecz pożyczkodawcy pozostawała w opóźnieniu. Powyższe niewątpliwie uprawnia pożyczkodawcę do naliczania odsetek co do zasady w myśl art. 481 § 1 k.c. Zgodzić się należy, że odsetki ustawowe za opóźnienie nie są objęte sankcją kredytu darmowego jako niestanowiące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (por. T. Czech, Komentarz do art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, teza 19).

Zaoszczędzone 17 230 zł dzięki sankcji kredytu darmowego

Resumując, dzięki sankcji kredytu darmowego, pozwana zaoszczędziła 16 540 zł plus kolejne odsetki za opóźnienie (w razie zasądzenia całości do zapłaty byłoby13810,25 zł należności głównej plus 3600 kosztów zastępstwa procesowego oraz opłata za pozew w wysokości 690 zł). Gdyby jednak w postepowaniu sądowym pozwana nie podniosła zarzutu sankcji kredytu darmowego, sąd najpewniej zasądził by dopłatę do kapitału, opłatę przygotowawczą, odsetki umowne, oraz odsetki za opóźnienie, co dałoby łącznie ponad 3000 zł. Zdecydowanie bardziej korzystne było więc skorzystanie z prawa do zamiany pożyczki w darmową. Resztę całkowitej kwoty pożyczki pozwana spłaca w równych ratach po 166,66 zł miesięcznie, aż zamknie pożyczkę i odda 8 000 zł, które zostało przekazane na jej własność przez Profi Credit. Niezależnie do tego, czy dostałeś nakaz zapłaty od Profi Credit, czy tez zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew w spawie Twojej pożyczki – skorzystaj z przysługujących Ci praw i złóż pożyczkodawcy oświadczenie zamieniające pożyczkę w darmową. Zanim otrzymasz nakaz zapłaty z Profi Credit, spójrz na poniższe porady – jeśli się do nich zastosujesz, to istnieje spora szansa na to, że Twój dług w Profi Credit zostanie zredukowany o ogromne koszty pozaodetkowe, jak i same odsetki.

 

Porady dla Ciebie

 

Na złożenie oświadczenia zamieniającego pożyczkę w Profi Credit w darmową masz dokładnie rok czasu – termin na złożenie oświadczenia oblicza się zgodnie z brzmieniem art. 114 Kodeksu cywilnego.

Art.  114. Kodeksu cywilnego  [Liczba dni w miesiącu i roku]

Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.

Oświadczenie możesz wysłać do pożyczkodawcy w jakiejkolwiek formie – najlepiej będzie jednak, jeśli nadasz reklamację z oświadczeniem na adres Profi Credit w Bielsku – Białej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Twoje oświadczenie należy potraktować jako reklamację, gdyż zgłaszasz zastrzeżenia dotyczące usługi świadczonej przez pożyczkodawcę (usługa finansowa w postaci umowy o kredyt konsumencki).

Art.  2. Ust. 2)  Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i o Rzeczniku Finansowym [Definicje]

reklamacja – wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego.

W wypadku, gdy Profi Credit nie uzna Twojej reklamacji, zgłoś się do Rzecznika Finansowego, aby ten wystąpił do pożyczkodawcy w Twoim imieniu

Dokumentuj wszystkie czynności związane ze składaną reklamacją. Dowody nadania reklamacji, Twoja argumentacja z pisma, wniosek do Rzecznika i jego odpowiedź, stanowić będą dowód w sprawie, gdy otrzymasz nakaz zapłaty od Profi Credit.

Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby przeanalizować swoją umowę samodzielnie, możesz napisać do mnie – a całkowicie bezpłatnie wskaże Ci potencjalne błędy w Twojej umowie.