Kara dla Profi Credit – i to spora! Kto by pomyślał, że spółka z Bielska – Białej działała naruszając interesy konsumentów. I to w jaki sposób – Profi Credit do 2016 roku udzielało pożyczek o warunkach dalece odbiegających od jakichkolwiek przyjętych norm.  Po długim i żmudnym postępowaniu, Prezes UOKiK nałożył na pożyczkodawcę karę ponad 4 milionów złotych. Decyzja Urzędu nie jest prawomocna i Profi Credit najpewniej odwoła się do sądu.

Stopień naruszenia przez Spółkę przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest zdaniem Prezesa Urzędu znaczny

Profi Credit Polska wypłacała swoim klientom kolejne pożyczki bez ich akceptacji i bez oceny bieżącej zdolności do spłaty finansowania przez konsumentów. Gdy konsument nie spłacał pożyczki i spółka rozwiązywała umowę, żądała wówczas wysokich opłat za ubezpieczenie oraz wynagrodzenia za okres już po rozwiązaniu umowy, a także pokrycia kosztów czynności windykacyjnych – wskazał Tomasz Chróstny,  prezes UOKiK.

Wysokość kary dla Profi Credit może przyprawić o ból głowy statystycznego Kowalskiego, niemniej w relacji do zysków, które spółka generuje rok w rok (w 2018 roku było to 45 537 602,56 zł, natomiast w 2019 roku było to 49 689 661,11 zł) kwota 4 milionów kary nie wydaje się zbyt wysoka. Wspomnieć przecież należy, że do tej pory w obrocie prawnym są wzorce umowne, które zostały zakwestionowane przez UOKiK, a Profi przez spory okres czasu zarabiało na tym wzorcu ogromne pieniądze i to nie zawsze w zupełnie legalny sposób (ten, kto spotkał windykatora z Profi Credit, to wie o czym pisze).

Do 2016 roku normą była sytuacja, w której pożyczka udzielona była konsumentowi bez zbadania jego zdolności kredytowej, a kwota wpisana na wekslu, której Profi Credit dochodził w sądzie, była kilkukrotnie wyższa od kwoty udzielonej pożyczki.

Kara dla Profi Credit to nie tylko obowiązek zapłaty 4 mln do kasy Skarbu Państwa

Prezes UOKiK zakwestionował praktyki Profi Credit, które wypłacało kolejne środki pożyczkobiorcom, mimo braku wyrażenia przez nich zgody na zawarcie kolejnej umowy pożyczki. Dodatkowo, osoby, których umowy zostały wypowiedziane, obarczane były obowiązkiem pokrycia kosztów związanych z irracjonalnie wysoką składką ubezpieczeniową (która przewyższała pożyczony kapitał pożyczki), a nadto musiały zapłacić Profi Credit za rzekome czynności windykacyjne, których koszt nie był adekwatny do podjętych czynności.

Urząd nakazał spółce z Bielska – Białej opublikowanie na swojej stronie internetowej oświadczenia, w której pożyczkodawca przyzna, że działał niezgodne z prawem. Trzymamy kciuki, że kara dla Profi Credit się uprawomocni, a Urząd podejmie wobec pożyczkodawcy kolejne czynności, które zbadają na przykład, czy zasadne jest żądanie zapłaty odsetek od kredytowanych kosztów pożyczki, bo takie zapisy zastrzega wzorzec umowny, który obecnie używa Profi Credit.

Tutaj przeczytasz pełną treść decyzji wydanej w sprawie Profi Credit

Wcześniej, Prezes UOKiK wydał inną decyzję w sprawie popularnego pożyczkodawcy (w 2019 roku Profi Credit udzieliło ponad 55 tysięcy pożyczek na łączną kwotę 771 mln złotych!) – Prezes UKOiK zakwestionował praktykę Profi Credit polegająca na braku redukcji całkowitego kosztu kredytu przy wcześniejszej spłacie kredytu przez konsumenta (Numer decyzji: RWR-4/2020).