Skarga nadzwyczajna złożona przez Rzecznika Finansowego

Dr. Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy, zdecydował się złożyć skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego, który dotyczył pożyczki gotówkowej udzielonej przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową „Kujawiak”. W swoich zarzutach Rzecznik Finansowy podkreślił, że sądy nie uwzględniły obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony konsumenta, co miało istotne konsekwencje dla pozwanego.

Pożyczka od SKOK „Kujawiak” pod lupą Rzecznika Finansowego

Historia tej sprawy zaczęła się od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który został wydany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku SKOK „Kujawiak”. Sąd Okręgowy w Toruniu początkowo utrzymał w mocy ten nakaz zapłaty, jednak po apelacji pozwanego, Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok w niewielkim stopniu, ale zasadniczo go utrzymał.

Sądy zapominały o ochronie konsumentów – zarzuty Rzecznika Finansowego

skarga nadzwyczajnaNajważniejszym zarzutem Rzecznika Finansowego jest to, że oba sądy pominęły obowiązujące przepisy prawa chroniące konsumentów. Nie dokonano oceny postanowień umowy pożyczki, zwłaszcza tych dotyczących zmiany oprocentowania, i nie wyeliminowano nierówności między konsumentem a przedsiębiorcą.

Rzecznik Finansowy twierdzi, że sądy powinny uwzględnić treść umowy i ocenić, czy roszczenie jest zgodne z prawem, z uwzględnieniem przepisów ochrony konsumenta. Ich zaniechanie jest interpretowane jako wsparcie dla działań podmiotów rynku finansowego, które wykorzystują słabszą pozycję konsumentów.

Warto zaznaczyć, że skarga nadzwyczajna ma pewne ograniczenia. Może być złożona tylko wtedy, gdy inne nadzwyczajne środki zaskarżenia nie są dostępne lub skarga nie dotyczy tych samych zarzutów, które były przedmiotem wcześniejszych odwołań. Dla Rzecznika Finansowego jest istotne przedstawienie pełnej dokumentacji dotyczącej sprawy, aby móc skutecznie wystąpić do Sądu Najwyższego w obronie praw konsumentów.

Więcej na temat tego jak może pomóc Ci Rzecznik Finansowy znajdziesz tutaj

Skarga nadzwyczajna – nowy środek ochrony konsumentów

Skarga nadzwyczajna to stosunkowo nowe narzędzie w polskim systemie prawa, wprowadzone ustawą z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Chociaż jest ona stosowana wyjątkowo, to jednak ustawodawca wprowadził rozwiązania mające na celu jej specjalny charakter, szczególnie w przypadkach, gdy można naprawić błędy wynikające z wyroku sądu bez nowych niesprawiedliwych konsekwencji.

Warto zaznaczyć, że skarga nadzwyczajna nie koliduje ze skargą konstytucyjną , a wręcz ją uzupełnia. Jest to istotne, ponieważ jedną z jej podstaw jest naruszenie zasad lub praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji.

Jak działa skarga nadzwyczajna?

Skarga nadzwyczajna ma podstawy zarówno formalne, jak i materialne. Podstawą materialną jest zapewnienie zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. Istnieją też podstawy szczególne, które określają, że skarga nadzwyczajna może być wniesiona w trzech przypadkach: gdy orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, gdy orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, oraz gdy zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Skarga nadzwyczajna może być składana od prawomocnych wyroków sądów powszechnych lub wojskowych kończących postępowanie w danej sprawie. Warto zaznaczyć, że nie można składać jej od innych rodzajów orzeczeń, takich jak te wydane przez sądy administracyjne czy postanowienia prokuratora.

Jednakże skarga nadzwyczajna nie jest narzędziem dostępnym dla każdego – jeśli chcesz złożyć taką skargę, musisz wnioskować do odpowiedniego podmiotu. Skarga może być składana tylko przez określone organy, takie jak Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego czy Rzecznik Finansowy.

Termin na złożenie skargi nadzwyczajnej

Termin na złożenie skargi nadzwyczajnej wynosi 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Jeżeli zostaje złożona kasacja lub skarga kasacyjna, skarga nadzwyczajna może być wniesiona w terminie roku od ich rozpoznania. Istnieje możliwość składania skarg nadzwyczajnych od orzeczeń, które uprawomocniły się przed 3 kwietnia 2018 roku w okresie 3 lat od wejścia ustawy w życie. Jednakże legitymację do wniesienia takiej skargi posiadają tylko Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

źródło: rf.gov.pl / sip.lex.pl