Koniec z nielegalnymi refinansowaniami i rolowaniem długów klientów Szybkiej Gotówki. UOKiK wydał decyzję nr RGD-13/2023, udowadniając, że pożyczkodawcy stosowali wobec klientów nielegalny mechanizm refinansowania.  Decyzja dotyczy przedsiębiorstw Szybka Gotówka, Gwarant24 i Centrum Rozwiązań Kredytowych, które za pośrednictwem pośrednika Tamgacom LLC udzielały pożyczek konsumenckich na spłatę innych zobowiązań konsumentów. Działania te, uznane za nieetyczne i niezgodne z prawem, doprowadziły do podjęcia przez UOKiK zdecydowanych kroków mających na celu ochronę konsumentów przed dalszymi nadużyciami.

Przeczytaj wpis o wszczęciu postępowania przez Prezesa UOKiK wobec Szybkiej Gotówki

Naruszenie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim

Analiza przeprowadzona przez UOKiK wykazała, że wymienione firmy udzielały pożyczek refinansujących na spłatę wcześniejszych zobowiązań, nie uwzględniając przy tym ustawowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu. Taka praktyka godziła w prawa konsumentów, narażając ich na nieproporcjonalnie wysokie koszty finansowe. UOKiK zobowiązał firmy do przestrzegania ustawowych limitów i wprowadzenia jasnych zasad informowania konsumentów o wszystkich kosztach związanych z pożyczkami.

Mechanizm refinansowania, do którego odnoszą się opisane przypadki klientów zgłaszających skargi do UOKiK, polega na udzielaniu nowych pożyczek w celu spłaty poprzednich zobowiązań. Praktyka ta stała się problematyczna, gdyż, jak wykazał UOKiK, realizowana była często bez pełnej woli i świadomości konsumentów, prowadząc do znacznego wzrostu ich zadłużenia. UOKiK podkreśla, że takie działania nie tylko zagrażają stabilności finansowej konsumentów, ale również podważają zaufanie do rynku pożyczkowego. Prezes UOKiK w decyzji RGD-13/2023 opisuje przypadek Magdaleny D., której pożyczka o początkowej wysokości 1.550 zł została „autorefinansowana” kilkanaście razy, co skutkowało wzrostem zadłużenia do niemal 15.000 zł w ciągu 17 miesięcy. Co więcej, Sąd Rejonowy uznał, że praktyki pożyczkodawcy są zgodne z prawem, a potwierdził to Sąd Okręgowy!

Nielegalna praktyka refinansowania, zwiększająca obciążenie finansowe konsumentów przez nakładające się koszty, została uznana za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK podkreślił, że działania te godzą w prawa konsumentów, narażając ich na nieuczciwe praktyki rynkowe.

Konsekwencje wydanej decyzji o numerze RGD – 13/2023

W odpowiedzi na stwierdzone naruszenia, Prezes UOKiK zdecydował o nakazaniu przedsiębiorcom zaprzestania stosowania opisanej praktyki. Ponadto, firmy zostały zobowiązane do poinformowania dotkniętych nieuczciwą praktyką konsumentów o decyzji oraz o możliwości dochodzenia swoich praw, co nie tylko podkreśla odpowiedzialność firm za ich działania, ale również wzmacnia pozycję konsumentów wobec praktyk naruszających ich prawa.

Kary finansowe dla Szybkiej Gotówki i spółek zależnych

decyzja RGD - 132023Za naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorstwa zostały obciążone znacznymi karami finansowymi. Te kary mają służyć jako ostrzeżenie dla innych firm działających na rynku, aby przestrzegały przepisów i szanowały prawa konsumentów. Nałożone sankcje miały na celu nie tylko ukaranie za popełnione naruszenia, ale również działanie prewencyjne, mające zapobiegać podobnym praktykom w przyszłości.

Jakie znaczenie dla konsumentów ma decyzja RGD – 13/2023

Decyzja RGD-13/2023 wydana przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma fundamentalne znaczenie dla konsumentów, gdyż otwiera nowe możliwości ochrony ich praw w obliczu nieuczciwych praktyk rynkowych. Przede wszystkim, prawomocne decyzje Prezesa UOKiK uzyskują status prejudykatu w postępowaniach sądowych, co oznacza, że sądy są zobligowane do akceptowania ustaleń urzędu dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, bez konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania dowodowego. To znacząco upraszcza proces dochodzenia praw przez konsumentów, umożliwiając im powoływanie się na decyzję UOKiK w sądzie.

Odzyskaj opłaty za refinansowanie pożyczek w Szybka Gotówka

RGD - 132023Podstawą prawną dla zwrotu takich opłat jest brzmienie art. 36a-36c ustawy o kredycie konsumenckim, które mówią,  że w przypadku udzielenia pożyczki konsumentowi, który nie dokonał pełnej spłaty pożyczki w okresie 120 dni od dnia wykonania pierwszej umowy pożyczki (tj. od dnia, który konsument uzyskał środki od „pierwotnego pożyczkodawcy”),maksymalna wysokość kosztów pozaodsetkowych oblicza się w oparciu o całkowitą kwotę pierwszej pożyczki, natomiast pozaodsetkowe koszty pożyczki stanowią sumę pozaodsetkowych kosztów wszystkich pożyczek udzielonych w okresie „rolowania kredytu”.  Takie zapisy ustawy zamykają spółkom takim jak Szybka Gotówka możliwość płatnego przedłużania terminu spłaty pożyczki, dlatego też, aby obejść ustawy zakaz, Szybka Gotówka wdrożyła mechanizm refinansowania (które nie przedłużało terminu spłaty pierwotnej umowy, a otwierało nowe zobowiązanie).

Jak odzyskać opłaty za refinansowania?

Jest kilka sprawdzonych sposobów:

  1. Podczas procesu sądowego – jeśli pożyczkodawca pozwał o zwrot niespłaconej pożyczki, można podnieść zarzut, że pożyczka została spłacona poprzez refinansowania.
  2. Pozew o zapłatę – można złożyć pozew przeciwko pożyczkodawcy o zwrot nienależnych opłat.
  3. Sprzedaż roszczenia – możliwość sprzedaży roszczenia o zwrot opłat za refinansowanie do kancelarii prawnej, która zajmuje się takimi sprawami.
  4. Złożenie reklamacji do pożyczkodawcy – w niektórych przypadkach można złożyć reklamację bezpośrednio do pożyczkodawcy z żądaniem zwrotu opłat.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące opłat za refinansowanie pożyczek i interesuje Cię możliwość ich odzyskania, zachęcam do zapoznania się z decyzją Prezesa UOKiK, która może rzucać światło na Twoje prawa jako konsumenta, oraz z moim wpisem, gdzie szczegółowo omawiam kwestie związane z odzyskiwaniem opłat za refinansowanie. Oba te materiały mogą dostarczyć Ci potrzebnych informacji oraz wsparcia w dążeniu do odzyskania Twoich pieniędzy. .

Pełna treść Decyzji Prezesa UOKiK RGD – 13/2023

Wpis o sposobach na odzyskanie prowizji za refinansowanie pożyczek

 

źródło informacji: uokik.gov.pl, lex.pl