Reklamacja do firmy pożyczkowej to ciekawy oręż w ręku dłużnika. Rzadko się zdarza, żeby firma chwilówkowa uwzględniła w całości wysłaną przez pożyczkobiorcę reklamację. Zazwyczaj w odpowiedzi na reklamację do firmy pożyczkowej nie otrzymamy nawet merytorycznego stanowiska na nasze zarzuty. Jest to niestety, ale zasadą działania spółek udzielających pożyczek online (są od tego oczywiste wyjątki w pozytywnym tego słowa znaczeniu). W kolejnym wpisie pokażę Wam, jak napisać poprawny wniosek do Rzecznika Finansowego. A o pomoc do niego możemy zgłosić się tylko i wyłącznie po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej z podmiotem rynku finansowego.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (z tekstem ustawy zapoznacie sięe w dziale Akty prawne na blogu) i to na tej podstawie pożyczkobiorca musi udzielić wyczerpującej odpowiedzi na nasze zgłoszenie reklamacyjne.

Reklamacja do firmy pożyczkowej w świetle ustawy

Przede wszystkim, ustawa dotyczy rozpatrywania reklamacji przez podmioty które są związane z usługami finansowymi. Mianowicie chodzi tutaj o banki, SKOK-i , zakłady ubezpieczeniowe oraz najbardziej dla nas ważne z punktu widzenia chwilówkowych problemów – spółki pożyczkowe udzielające chwilówek za pośrednictwem internetu.

Bardzo ważną kwestią, która reguluje ustawa, jest forma udzielenia odpowiedzi na reklamację. Podmiot rynku finansowego musi odpowiedzieć na piśmie, lub na innym trwałym nośniku (na przykład jako wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci pliku .pdf), ale tylko i wyłącznie na wniosek klienta.

Reklamacja do firmy pożyczkowej – termin na odpowiedź

Odpowiedź musi być udzielona w terminie 30 dni od chwili otrzymania jej przez firmę chwilówkową. Termin ten może być przedłużony do 60 dni „w szczególnie skomplikowanych przypadkach”, ale po uprzednim poinformowaniu konsumenta. A informację taką należy wysłać klientowi w terminie 30 od dnia otrzymania reklamacji.

Termin na wysłanie odpowiedzi na reklamację będzie dochowany, gdy podmiot rynku finansowego wyśle odpowiedź przed upływem terminu. Ustawodawca przyjął więc odmienną zasadę, niż ta wynikająca z art. 61 k.c – czyli „zasadę doręczenia”.

I tutaj mała dygresja – reklamację można wysłać zarówno tradycyjnym sposobem, czyli listownie, ale także mailowo, gdy taką możliwość przewiduje regulamin pożyczkodawcy, lub inne, inaczej nazwane, ogólne warunki pożyczania (na przykład umowa ramowa pożyczki). Odmienną kwestią jest fakt elektronicznego doręczenia reklamacji do podmiotu rynku finansowego. Znam przypadki, kiedy mail został prawidłowo wysłany, a firma zarzekała się, że nic nie otrzymała. Dlatego zawsze lepiej mieć dowód nadania takiego pisma na poczcie. Jednakże żyjemy w czasach elektronicznego obiegu dokumentów, więc ja zawsze wybieram mailowy sposób na wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego (to zawsze kilka złotych w kieszeni, które trzeba byłoby wydać na znaczek), a w przypadku, gdy pożyczkodawca stoi na stanowisku, iż nic nie otrzymał, to wysyłam mu logi poczty wychodzącej, wskazujące na to, że mail doszedł na serwer spółki. Jednakże są to marginalne sytuacje i w większości przypadków zaraz po wysłaniu maila otrzymacie od chwilówki potwierdzenie, że reklamacja została otrzymana.

Reklamacja do firmy pożyczkowej – przedłużenie terminu na odpowiedź

Jak ma wyglądać informacja o tym, że podmiot rynku finansowego nie odpowie na naszą reklamację w ustawowym terminie 30 dni? Wynika to wprost z ustawy. Firma pożyczkowa będzie musiała wskazać:

  • przyczynę opóźnienia
  • okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy
  • przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, ale nie dłuższy niż 60 dni.

Reklamacja do firmy pożyczkowej – konsekwencje braku odpowiedzi

I na koniec najważniejsza kwestia. W przypadku niedotrzymania 30-dniowego (lub „w szczególnie skomplikowanych przypadkach” terminu dwukrotnie wydłużonego) terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą wnoszącego! I nie ważne jest to, czy chwilówka nie odpowiedziała z własnej winy, czy też nie. Firma udzielająca pożyczek to podmiot profesjonalny i wymagane jest od niego przestrzeganie fundamentalnych zasad, które rzutują na stosunek prawny z konsumentem. A do takich należy rzetelne i terminowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Bo jeśli chwilówka wymaga tego od konsumenta (terminowa spłata zobowiązania), to dlaczego my, jako słabsza strona stosunku umownego, nie możemy oczekiwać tego samego od pożyczkodawcy?

Reklamacja do firmy pożyczkowej – co musi zawierać?

Jak czytamy w ustawie:

reklamacja – wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez
jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług
świadczonych przez podmiot rynku finansowego

Reklamacja do firmy pożyczkowej – przykłady roszczeń

  • oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego (polecam ten wpis, gdzie jest wytłumaczone, co kryje się za tym pojęciem);
  • zarzut kierowany do pożyczkodawcy, który w umowie zawarł klauzule niedozwolone (na przykład traktujące o karze umownym w wysokości 30 zł za wysłanie maila ponaglającego do spłaty);
  • żądanie przeksięgowania środków z refinansowania na poczet kapitału pożyczki;
  • zarzut przeprowadzania uciążliwej i nękającej windykacji przez zewnątrzną firmę.

I wiele innych roszczeń wobec pożyczkodawcy – wymieniłem tylko kilka.

Przykładowa reklamacja do firmy pożyczkowej

Warszawa, 12.025.18

Jan Kowalski

Pożyczkowa 1/1

00-123 Warszawa

Szybkie Pożyczanie

u. Odsetkowa 1/2

00-1123 Warszawa

REKLAMACJA

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348) składam w trybie reklamacji oświadczenie o skorzystaniu przeze mnie z prawa wyrażonego w art. 45 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim, tj. oświadczenie o sankcji kredytu darmowego.Oświadczenie dotyczy nr 12345.

Chciałbym zauważyć, iż w przypadku naruszenia przez kredytodawcę postanowień art. 29 ust. 1, art. 30 ust.1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17 i art. 31-33 treść zawartej umowy O kredyt konsumencki ulega zmianie w ten sposób, że konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zobowiązany jest do zwrotu kredytu bez oprocentowania i innych kosztów kredytu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka Szybkie Pożyczanie nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z:

– art. 29 ust. 1 (umowa nie została zawarta na piśmie)

– art. 30 ust. 6 (brak podanej stopy procentowej i założeń co do jej zmiany)

– art. 30 ust. 7 (brak założeń przyjętych do obliczenia RRSO – odesłanie do ustawy nie jest wystarczające )

– art. 30 ust. 2 punkt 15 (brak skutku odstąpienia od umowy, brak podanych odsetek w stosunku dziennym w wypadku odstąpienia od umowy, brak informacji na temat możliwości odstąpienia w myśl art. 53 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim, podanie różniących się informacji w formularzu i w tekście umowy dotyczącym udostępnienia)

UZASADNIENIE

Należy zaznaczyć, że „sankcję kredytu darmowego” materializuje nie tylko pominięcie któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 30 ustawy o kredycie konsumencki, ale również przekazanie nieprawdziwej informacji. (w dalszej części reklamacji powinniśmy podać argumenty za naszym stanowiskiem).

Zgadzam sie na wysłanie odpowiedzi na moją reklamację w ustawowym terminie 30 dni na adres mojej poczty elektronicznej. Jednocześnie proszę o wysłanie potwierdzenia otrzymania maila reklamacyjnego.

Z wyrazami szacunku,

Jan Kowalski

Przykładowa odpowiedź od firmy pożyczkowej (firma nie odpowiedziała w terminie 30 dni, dlatego też reklamacja została uznana za rozpatrzona zgodnie z wolą wnoszącego)

reklamacja do firmy pożyczkowej

Jeśli macie pytania, piszcie śmiało maila, lub zostawcie komentarz pod wpisem!

Co zrobić, gdy reklamacja do firmy pożyczkowej nie zostanie uznana? Możecie wtedy poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego. Zapraszam do wpisu tutaj