Czym jest oświadczenie o sankcji kredytu darmowego?

Wziąłeś kolejną pożyczkę i łapiesz się za głowę, bo uświadamiasz sobie, ile będziesz miał oddać, a termin mija już za kilka dni (a kto będący w pętli kredytowej czyta dokładnie umowę, którą podsuwa mu pożyczkodawca?). Pierwsza myśl – wezmę kolejną pożyczkę, spłacę obecną i jakoś to będzie! Jest jednak inne rozwiązanie – oświadczenie o sankcji kredytu darmowego!

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – kiedy możemy z tego skorzystać?

Ustawa o kredycie konsumenckim (na podstawie której działają firmy chwilówkowe) przewiduje pewną konstrukcję prawną, która umożliwia oddanie takiej kwoty, jaką się pożyczyło. Bez żadnych kosztów. Bez prowizji, opłat i odsetek. Tą konstrukcją jest sankcja kredytu darmowego. Wystarczy, że spłacisz sam pożyczony kapitał, napiszesz do pożyczkodawcy oświadczenie i możesz spać spokojnie. Nawet, gdyby pożyczkodawca Twojego oświadczenia nie uznał (a zapewne tak będzie), to ewentualny pozew pożyczkodawcy będzie oddalony, gdyż Twoim asem w rękawie będzie złożone wcześniej oświadczenie.

Zacytuję interesujący nas artykuł z ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 nr 136 poz. 715)

Art. 45. 1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art. 31–33, art. 33a i art. 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.

Przywołana przeze mnie oświadczenie o sankcji kredytu darmowego i sama sankcja kredytu darmowego powstaje z mocy prawa (ex lege) – na co wskazuje ratio legis oraz wykładnia celowościowa przepisu. W związku z tym, jeśli złożysz pisemne oświadczenie do pożyczkodawcy i jeśli dojdzie do próby rozwiązania sporu na drodze sądowej, sędzia będzie musiał uznać oświadczenie z urzędu, jeśli zauważyły braki w umowie. Jesteś ograniczony jedynie rocznym terminem, który jest liczony od momentu wykonania umowy przez Ciebie i pożyczkodawcę, na złożenie oświadczenia do pożyczkodawcy.

Z „darmowego kredytu” możesz skorzystać nawet wtedy, kiedy nie powstała żadna szkoda, nie ma nawet potrzeby, aby w oświadczeniu ją wykazywać. Przesłanką do skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest naruszenie przez firmę pożyczkową ściśle określonych w ustawie obowiązków informacyjnych.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – jakich przesłanek potrzeba?

umowa o kredyt nie została zawarta w formie pisemnej, a przepisy szczególne nie tworzyły w tym zakresie żadnego wyjątku;

w umowie o kredyt konsumencki nie zostało(a) określone(a) (wystarczy stwierdzenie braku jednego z poniższych elementów lub nawet jej części):

 1. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 2. rodzaj kredytu;
 3. czas obowiązywania umowy;
 4. całkowitą kwotę kredytu;
 5. terminy i sposób wypłaty kredytu;
 6. stopę oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;
 7. rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta ustalona w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;
 8. zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejności zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację o prawie, do otrzymania w każdym czasie bezpłatnego harmonogramu spłaty kredytu, w przypadku zawarcia umowy na czas określony;
 9. informację o innych kosztach, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności opłatach, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki na jakich koszty te mogą ulec zmianie;
 10. roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;
 11. sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;
 12. termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek zgodnie z rozdziałem 5, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;
 13. prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem;
 14. informację o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty kredytu przed terminem i zasady ustalenia wysokości tej prowizji;

oświadczenie o sankcji kredytu darmowego

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego w innych umowach, niż pożyczki

w umowie o kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności nie został(a) określony(a):

– wszystkie elementy wskazane powyżej w pkt 1-3, 5, 6 i 12;

– opis towaru lub usługi;

– cena nabycia towaru lub usługi.

w umowie o kredyt konsumencki w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym podlegający spłacie na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy nie zostały określone:

– elementy wskazane powyżej w pkt 1-3, 5, 6 i 12;

– limit kredytu;

– całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;

– informację o możliwości żądania w dowolnym momencie spłaty pełnej kwoty kredytu przez konsumenta;

– informację o opłatach stosowanych od chwili zawarcia umowy oraz warunkach ich zmiany.

w umowie o kredyt konsumencki przewidujący odroczenie płatności lub zmianę sposobu spłaty w przypadku gdy konsument jest w zwłoce w związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt nie zostały określone:

– elementy wskazane powyżej w pkt 1-8, 10, 13 i 14;

– opis towaru lub usługi;

– cena nabycia towaru lub usługi.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – plan działania

Jeżeli spłaciłeś kapitał pożyczki, to wystarczy napisać stosowne oświadczenie i wysłać, najlepiej listem poleconym, na adres pożyczkodawcy. Sprawa jest zamknięta. Czekaj na sąd i w sprzeciwie od nakazu podnieść zarzut sankcji kredytu darmowego.

Jeśli natomiast nie masz kwoty, umożliwiającej jednorazową spłatę pożyczki, to wpłacaj ile możesz, pamiętając o tym, żeby każdy przelew tytułować „spłata kapitału pożyczki”. Istnieje duża szansa na to, że zanim firma pożyczkowa złoży pozew, to kapitał będziesz miał już dawno spłacony.

Trzecia z opcji, to obrona w sądzie. Oprócz zarzutu sankcji kredytu darmowego można podnieść także inne, które oddalą powództwo wytoczone przez firmę chwilowkówą, a powołać się na sankcję kredytu darmowego można w ostateczności. Jednak to jest temat na oddzielny artykuł.

Zawsze możesz skorzystać z mojej pomocy i zlecić mi analizę Twojej umowy zawartej z firmą pożyczkową.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – prawne wątpliwości

Artykuł 29 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim mówi o tym, że umowę należy zawrzeć w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Mowa tutaj na przykład o artykule 7 prawa bankowego. Zgodnie z nim dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i zabezpieczone. Opatrzenie umowy bezpiecznym podpisem nie jest wymagane, dlatego też w przypadku banku nie można powołać się na sankcję, kiedy to nie zostanie zachowana forma pisemna umowy.

W wypadku firm pożyczkowych, udzielających pożyczek przez internet, pisemna forma zawarcia umowy powinna być jednak zachowana. I mowa tutaj o czynnośći prawnej (czyli zawarcie umowy), a nie o udostępnieniu umowy na trwałym nośniku. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w linku poniżej:

Chwilówka przez internet nielegalna?

Wątpliwości budzi też fakt umieszczenia przez pożyczkodawcę obowiązkowych informacji nie w samym dokumencie umownym, ale na przykład w regulaminach, czy też ogólnych warunkach umowy (a takimi jest na przykład umowa ramowa). Orzecznictwo sądów wskazuje na to, że dokument umowny powinien zawierać wszystkie elementy wymienione w ustawie, a treści tych nie można umieszczać w załącznikach do tejże umowy.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego w świetle orzecznictwa sądów

W orzeczeniu Sądu Najwyższego o sygn. III SK 7/06, czytamy iż:

Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że obligatoryjne postanowienia umowy o kredyt konsumencki (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) powinny być w umowie uzgodnione wyraźnie, wyczerpująco i bezpośrednio, a nie przez odesłanie do informacji zawartych we wzorcach umownych, regulaminach lub inaczej nazwanych ogólnych warunkach stosowanych przy zawieraniu umów kredytowych

(…) prawidłowa wykładnia art. 4 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim prowadzi do wniosku, że obligatoryjne postanowienia (essentialia negotii) umowy o kredyt konsumencki, które zostały wymienione w tym przepisie, powinny być w umowie uzgodnione literalnie, wyraźnie, bezpośrednio i wyczerpująco, czego nie gwarantuje odesłanie w całości lub w części tych postanowień do informacji zawartych w abstrakcyjnych wzorcach umownych, regulaminach lub inaczej nazwanych ogólnych warunkach stosowanych przy zawieraniu umów kredytowych.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego – przykład

Jako przykład umowy do analizy wybrałem umowę z firmy Netgotówka. Pamiętajcie że „sankcję kredytu darmowego” materializuje nie tylko pominięcie któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 30 ustawy o kredycie konsumencki, ale również przekazanie nieprawdziwej informacji.

Jakich więc braków dopatrzyłem się w umowie?

– brak formy pisemnej przy zawarciu umowy o pożyczkę (art. 29 ust 1)

– brak informacji o wszystkich założeniach przyjętych do obliczenia całkowitej kwoty do zapłaty. Art. 30 ust. 1 pkt 7 ukk): brak jest podanych bezpośrednio: kwoty jednorazowej prowizji za udzielenie prowizji, kwoty prowizji związanej z okresem trwania pożyczki oraz kwoty odsetek

– brak informacji o braku obowiązku zwrotu odsetek przy odstąpieniu od umowy i co za tym idzie informacji o braku kwoty odsetek należnych w stosunku dziennym w wypadku odstąpienia od umowy (art. 30 ust. 1 pkt 15);

– brak informacji o prawie do otrzymania,w każdym czasie, bezpłatnego harmonogramu spłaty ;

– brak jest wyraźnie i jednoznacznie oznaczonego terminu wypłaty pożyczki;

– brak skutku odstąpienia od umowy (art. 30 ust. 1 pkt 15);

– brak informacji o sposobie powiadomienia o zmianie oprocentowania pożyczki

– brak informacji o sposobie powiadomienia o zmianie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego. A takie Prezes UOKiK uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, odsyłam do decyzji nr NR RBG – 4/2016).

Jeśli firma pożyczkowa nie uzna Waszego oświadczenia, to z pomocą może przyjść Rzecznik Finansowy. Więcej o wniosku do Rzecznika przeczytacie w tym wpisie:

Wniosek do Rzecznika Finansowego

Usiądźcie i przeanalizujcie swoje umowy – Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego można zastosować praktycznie do każdej firmy pożyczkowej!