Wziąłeś kolejną pożyczkę i łapiesz się za głowę, bo uświadamiasz sobie, ile będziesz miał oddać, a termin mija już za kilka dni (a kto będący w pętli kredytowej czyta dokładnie umowę, którą podsuwa mu pożyczkodawca?). Pierwsza myśl – wezmę kolejną pożyczkę, spłacę obecną i jakoś to będzie! Jest jednak inne rozwiązanie – oświadczenie o sankcji kredytu darmowego!

Czym jest oświadczenie o sankcji kredytu darmowego?

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego jest składane w przypadku, gdy zawarta z bankiem umowa nie odpowiada wymogom stawianym przez ustawę o kredycie konsumenckim. Gdy konsument – będący stroną umową – oświadczy kredytobiorcy, że korzysta z sankcji kredytu darmowego, jego umowa staje się darmowa. Kredytobiorca nie jest już więcej zobligowany do tego, aby płacić jakichkolwiek koszt związany z zawartą umową.

Jak napisać oświadczenie o sankcji kredytu darmowego?

oświadczenie o sankcji kredytu darmoweogObligatoryjnym etapem skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest napisanie pisemnego oświadczenia o sankcji kredytu darmowego. Dla celów dowodowych będzie dobrze, jeśli takie oświadczenie będzie złożone właśnie w formie pisemnej – niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświadczenie o sankcji kredytu darmowego złożyć na przykład w wiadomości e-mail.

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego modyfikuje Twój stosunek prawny zawarty z bankiem, lub instytucją pożyczkową. Jeśli więc nie potrafisz napisać takiego oświadczenia samodzielnie, warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy wiedzą, jakich błędów w umowach dopuszczają się banki.

Etapy sporządzenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego

Na początku oczywistym krokiem jest analiza umowy kredytowej, dzięki której możemy dowiedzieć się, jakie naruszenia uprawniają do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Następnie należy przemyśleć strukturę takiego dokumentu, aby oświadczenie było czytelne i oby na pewno wynikała z niego chęć skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Nie możemy również zapomnieć o tym, że oświadczenie należy napisać formalnym językiem – jeśli kredytodawca nie uzna Twoich roszczeń, to zasadność oświadczenia zbada sąd, zatem należy pamiętać o tym, że może być ono przedmiotem analizy prawnej. Dlatego kluczowe jest, aby oświadczenie było precyzyjne i zawierało wszelkie niezbędne informacje oraz uzasadnienie składanych zarzutów. Kolejnym etapem jest weryfikacja wszystkich zawartych w oświadczeniu danych osobowych i numerów umowy, aby uniknąć jakichkolwiek błędów formalnych. Ostatecznym krokiem jest złożenie oświadczenia w wybranej instytucji finansowej.

Jak wygląda oświadczenie o sankcji kredytu darmowego

Nagłówek

Na samej górze dokumentu umieszcza się tytuł, który jednoznacznie wskazuje, czego dotyczy pismo. Może to wyglądać tak:

Oświadczenie o sankcji kredytu darmowego

Wstęp

W pierwszej części oświadczenia należy zamieścić swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer umowy kredytowej. Następnie, powinno się krótko przedstawić cel dokumentu, czyli poinformowanie o zamiarze skorzystania z sankcji kredytu darmowego z powodu naruszeń umowy kredytowej.

Ja, Jan Kowalski, zamieszkały przy ul. Przykładowej 1, 00-000 Warszawa, PESEL: 12345678901, numer umowy kredytowej: 987654321, niniejszym oświadczam, że zamierzam skorzystać z sankcji kredytu darmowego z powodu naruszeń zapisów umowy kredytowej.

Naruszenia

W tej sekcji wymienia się konkretne naruszenia, które uprawniają do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Można to zrobić w formie listy punktowanej dla lepszej przejrzystości.

Do naruszeń uprawniających mnie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego należą:

Nieprawidłowe naliczenie odsetek (naruszenie art. 30 ust. 1 pkt 6).

Brak jasnych informacji o dodatkowych kosztach (naruszenie art. 30 pkt 10)

Opis naruszeń

Wiem, że samodzielna analiza umowy kredytowej może sprawić Ci trudności. Prześlij do mnie swoją umowę kredytową – wskażę Ci zarzuty, które mogłoby stanowić podstawę Twojego oświadczenia. Kliknij w przycisk poniżej i  wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Bezpłatna analizy umowy kredytowej

Tutaj szczegółowo opisuje się każde z wymienionych naruszeń, podając konkretne przykłady i odniesienia do zapisów umowy oraz przepisów prawa. Ważne jest, aby każde naruszenie było poparte dowodami lub odniesieniami do odpowiednich paragrafów umowy.

Nieprawidłowe naliczenie odsetek: Zgodnie z umową, odsetki miały być naliczane w wysokości 5% rocznie, jednak w rzeczywistości naliczone odsetki wyniosły 7%. Zapis ten jest niezgodny z punktem 3.4 umowy kredytowej oraz z art. 10 ustawy o kredycie konsumenckim.

Wezwanie do zapłaty

Na zakończenie należy zażądać zwrotu nadpłaconych kwot lub innych należności wynikających z naruszeń umowy. Powinno się jasno określić, czego oczekujemy od instytucji finansowej, oraz podać termin realizacji tych żądań.

W związku z powyższymi naruszeniami, wzywam do natychmiastowego zaprzestania naliczania dodatkowych opłat oraz do zwrotu nadpłaconych kwot w wysokości 1500 zł na moje konto bankowe nr: 00 0000 0000 0000 0000 0000 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego oświadczenia. W przeciwnym razie zastrzegam sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w celu dochodzenia swoich roszczeń.

Podpis

 

Na końcu dokumentu umieszczamy miejsce na podpis osoby składającej oświadczenie oraz datę jego sporządzenia.

Z poważaniem, Jan Kowalski

Tak skonstruowane oświadczenie o sankcji kredytu darmowego powinno być czytelne, precyzyjne i kompletne, co zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie roszczeń.

Jakie są skutki złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego?

Złożenie oświadczenia o sankcji kredytu darmowego może mieć kilka istotnych skutków dla kredytobiorcy i kredytodawcy.

  1. Zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat: po złożeniu oświadczenia, kredytodawca powinien natychmiast zaprzestać naliczania jakichkolwiek dodatkowych opłat, takich jak prowizje czy odsetki, które były wcześniej niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.
  2. Zwrot nadpłaconych kwot: kredytodawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich nadpłaconych kwot, które zostały niesłusznie naliczone. Oznacza to, że konsument może odzyskać pieniądze, które zapłacił ponad to, co było legalnie wymagane.
  3. Zwolnienie z dalszych opłat: konsument nie będzie musiał płacić dalszych rat z odsetkami i innymi opłatami, jeśli umowa kredytowa była niezgodna z przepisami prawa. Kredyt może być uznany za spłacony tylko w wysokości samego kapitału.
  4. Wpis do rejestru dłużników: w niektórych przypadkach, jeśli kredytodawca uzna, że oświadczenie jest nieuzasadnione, a konsument zaprzestanie dalszych spłat (w przypadku spłaty pożyczonego kapitału), bank może podjąć działania mające na celu wpisanie kredytobiorcy do rejestru dłużników. Jest to jednak skutek niepożądany i powinien być kwestionowany w sądzie, bowiem wobec uzasadnionych podstaw do złożenia oświadczenia o sankcji kredytu darmowego taki wpis byłby bezprawny.
  5. Rozprawa sądowa: Jeśli kredytodawca nie uzna oświadczenia o sankcji kredytu darmowego, sprawa może trafić do sądu. W takim przypadku sąd będzie badał zasadność roszczeń konsumenta oraz legalność działań kredytodawcy.

Czy warto napisać oświadczenie o sankcji kredytu darmowego?

świadczenie o sankcji kredytu darmowego jest składane, gdy umowa kredytowa nie spełnia wymogów ustawy o kredycie konsumenckim, zwalniając kredytobiorcę z obowiązku płacenia dodatkowych kosztów. Dokument ten powinien być precyzyjnie sformułowany, zawierać wszelkie niezbędne dane i uzasadnienia, a także może być złożony pisemnie lub e-mailem. Skutki jego złożenia obejmują zaprzestanie naliczania dodatkowych opłat, zwrot nadpłaconych kwot oraz potencjalne działania prawne, jeśli kredytodawca nie uzna oświadczenia. Warto skorzystać z tej możliwości, ponieważ może to znacząco poprawić Twoją sytuację finansową. Jeśli masz wątpliwości, jak przygotować oświadczenie, skonsultuj się z ekspertem. Nie zwlekaj – zadbaj o swoje prawa i złóż oświadczenie o sankcji kredytu darmowego już dziś!

Szukasz pomocy w oddłużaniu? Skontaktuj się ze mną, a bezpłatnie sprawdzę Twoją sytuację i zaproponuję konkretne kroki. Kliknij poniżej, aby wypełnić formularz.

Bezpłatna analiza długów